Affordable Access

De la vida del Centre

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'il.lustre Arquiteete En Geroni Mertorell, cap del Scrvei de Conservació i Catalogació de Monu- ments de la Mancom~tnitat de Catalunys, esta tre- ballaot ectivament en la compo~ició d'un projecte oue té un crrendissim interes ver a la nontra vobla- lió. S e traita no res menyn &e de la reeons¿rucció de Ici salen gbtiqucs del Csstcll del *Camerer*, an- tic Senvor de Reus. edifiei aue, com és sabut. i'aixe- cava e; 1s plsga de dit o'om i del qual en queden encare important. ventigis en peu. La reitaurseió del Csstell del rCamarer>, que estudia el Sr. Mar- torell, portaria aparellada una important reforma que afectaria a algunes cases del Carrer Major i a altres de la placa del Castell. i que eonstituiria una importantissima millora pcr s aquella part de la po- blsció i un timbre d'orgull per a la eiutat, si I'obra arribava a portar-re a terme. Tan nviat com el Sr. Martorell tingui aeabats els Beus cstudis, el sea projecte e la cietat en una conferencia que tindra lloc en nostre CENTRE DE LECTURA, i a la qual bi secan convidades tates les autoritets i persones representatives de la població. Esperem amb veritable impaciencia i'ocasió d'es- coitsr el Sr. Martoreil, smb la esperance de que la seva paraula prestigiosa i le bondat del seu projecte despertaran en eln bons reusenen eln entusiasmes necesseris per a intentar la realització de I'esmentada reforma. - La Seeeió dfEstudis Soeials s'ha dirigit a diferen- tes pernonalitatr demanant-los-hi vinguin a ocupar la tribuna de la "ostra entitat. Entre les persones a les que s'ha demanat el seu eoneurs a I'obra educa- dora d d CENTRE, bi figtzren el diputst lndaleei Prieto i el poligraf Eugeni dOrs . - L'Associació Reusenea de Caritat, fundada pel nostre cordial amic N'Evarist Fabregas, i de la que n'és anima i direceió el volgut company Dr. Alexan- dre Frias. ha tingut la deferencia d'enviar-nos un txernplar del balan$ i llista de serveis prestetr du- rant I'any que acaba de finir, quin d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F