Affordable Access

De la vida del Centre

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date

Abstract

L'il.lustre Arquiteete En Geroni Mertorell, cap del Scrvei de Conservació i Catalogació de Monu- ments de la Mancom~tnitat de Catalunys, esta tre- ballaot ectivament en la compo~ició d'un projecte oue té un crrendissim interes ver a la nontra vobla- lió. S e traita no res menyn &e de la reeons¿rucció de Ici salen gbtiqucs del Csstcll del *Camerer*, an- tic Senvor de Reus. edifiei aue, com és sabut. i'aixe- cava e; 1s plsga de dit o'om i del qual en queden encare important. ventigis en peu. La reitaurseió del Csstell del rCamarer>, que estudia el Sr. Mar- torell, portaria aparellada una important reforma que afectaria a algunes cases del Carrer Major i a altres de la placa del Castell. i que eonstituiria una importantissima millora pcr s aquella part de la po- blsció i un timbre d'orgull per a la eiutat, si I'obra arribava a portar-re a terme. Tan nviat com el Sr. Martorell tingui aeabats els Beus cstudis, el sea projecte e la cietat en una conferencia que tindra lloc en nostre CENTRE DE LECTURA, i a la qual bi secan convidades tates les autoritets i persones representatives de la població. Esperem amb veritable impaciencia i'ocasió d'es- coitsr el Sr. Martoreil, smb la esperance de que la seva paraula prestigiosa i le bondat del seu projecte despertaran en eln bons reusenen eln entusiasmes necesseris per a intentar la realització de I'esmentada reforma. - La Seeeió dfEstudis Soeials s'ha dirigit a diferen- tes pernonalitatr demanant-los-hi vinguin a ocupar la tribuna de la "ostra entitat. Entre les persones a les que s'ha demanat el seu eoneurs a I'obra educa- dora d d CENTRE, bi figtzren el diputst lndaleei Prieto i el poligraf Eugeni dOrs . - L'Associació Reusenea de Caritat, fundada pel nostre cordial amic N'Evarist Fabregas, i de la que n'és anima i direceió el volgut company Dr. Alexan- dre Frias. ha tingut la deferencia d'enviar-nos un txernplar del balan$ i llista de serveis prestetr du- rant I'any que acaba de finir, quin d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

More articles like this..