Affordable Access

Szoboszlai Zsolt (szerk.): Szociális földprogramok Magyarországon

Authors
Publisher
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TÉT XVI. évf. 2002 n 2 Könyvjelz ő 173 SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMOK MAGYARORSZÁGON Szerk.: Szoboszlai Zsolt (Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2001, 248 o.) BARANYI BÉLA Sok szempontból hiánypótló tanulmánykötet került ki az MTA Regionális Kutatá- sok Központja szolnoki társadalomkutató m űhelyéből. A korábban jórészt csak sz űk szakmai nyilvánosság számára hozzáférhet ő publikációk után, ezúttal az érdekl ődők szélesebb köréhez szóló, több év empirikus kutatásait, elméleti és módszertani eredményeit összegző, a fejlesztés lehetséges irányait és feladatait felvázoló könyvet vehet kezébe az olvasó. A népes szerz ői gárda a kilencvenes évek eleje óta rendkí- vüli módon megemelkedett falusi munkanélküliség, a területi egyenl őtlenségek érzékelhető fokozódása, s vele együtt a szociális problémák, területileg ugyancsak differenciáltan történ ő erősödése szempontjából olyannyira fontos kérdéskör komp- lex feldolgozására szövetkezett. A tanulmánykötet aktualitását bizonyítja, hogy a rendszerváltást követ ő évek so- rán a magyar társadalomban olyan új típusú jelenségek, súlyos szociális problémák keletkeztek, amelyek új kihívások elé állították a gyors átalakulásnak indult ma- gyarországi szociálpolitikát, főként ami a munkanélküliség, különösen pedig a tartós munkanélküliség tömeges megjelenését és kezelését illeti. A mindmáig tartó súlyos foglalkoztatási válság mindenekel őtt a hátrányos, s őt halmozottan hátrányos falusi, rurális területeken bontakozott ki, ami feltételezte egy új, a munkaer őpiacról hosszú távon vagy talán véglegesen kiszorult rétegek célzott szociális segítségnyúj- tásának a szükségességét. A figyelem els ősorban az újszerű produktív vagy aktív szociálpolitikai rendszerek kialakítása felé fordult. Ezek sajátos és egyik legjelent ő- sebb formájaként született meg a feler ősödött szociálpolitikai problémák enyhítése céljából 1992-ben, az egykori Népjóléti Minisztérium kezdeményezésére létrejött (kés

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F