Affordable Access

BOŽIDAR CEROVIĆ: TRANZICIJA ZAMISLI I OSTVARENJA CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU, 2012.

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Book 1.indb J. LAUŠEVIĆ: Božidar Cerović: Tranzicija zamisli i ostvarenja EKONOMSKI PREGLED, 64 (2) 182-184 (2013)182 BOŽIDAR CEROVIĆ: TRANZICIJA ZAMISLI I OSTVARENJA CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU, 2012. Knjiga Prof. Dr Božidara Cerovića pod nazivom ‘Tranzicija - zamisli i ostva- renja’ rezultat je autorovog sveobuhvatnog, kako teorijskog tako i empirijskog istraživačkog rada na različitim aspektima ekonomske tranzicije, tokom poslednje dve decenije, kojom se kritički analiziraju ekonomske politike i programi privati- zacije kao i njihovi ishodi i posledice. Knjiga nudi sveobuhvatan uvid u složenost samog procesa transformacije s osnovim ciljem da doprinese boljem razumevanju iskustva kroz koje su prošle i još uvek prolaze tranzicione ekonomije. U celini pod nazivom Knjiga prva: Zamisli iznose se osnovne ideje na kojima je utemeljen proces tranzicije s ciljem povećanja ekonomske efi kasnosti. Poseban doprinos predstavlja autorov opis ekonomskih politika neophodnih za makroeko- nomsku stabilizaciju u uslovima hiperinfl acije. Autor dokumentuje teške i duboke posledice restrukturiranja u brojnim tranzicionim ekonomijama. U drugom delu prve celine analizira se ekonomska opravdanost privatizacije i detaljan opis prednosti i mana različitih metoda privatizacije. Pažnja se takođe posvećuje i problemima privatizacije velikih preduzeća i značaju uticaja konku- rencije na uspešnost privatizacije istih. Autor koristi teorijski model principala i agenta da prikaže razlike u funkci- onisanju sistema privatne svojine od sistema državnog vlasništva. Zatim se proces privatizacije, kao izraz zahteva za efi kasnijim privređivanjem, povezuje sa napret- kom u demokratičnosti društva. Jelena Laušev* * J. Laušev, dr. sc., Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet (E-mail: [email protected]) PRIKAZI J. LAUŠEVIĆ: Božidar Cerović: Tranzicija zamisli i ostvarenja EKONOMSKI PREGLED, 64 (2) 182-184 (2013) 183 U narednim poglavljima čitalac ć

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F