Affordable Access

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Пожарная безопасность производств

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323339CC20CFC1E2E8F0205FCBE0E1EEF0E0F2EEF0EDB35FCECFD05F342DE920EAF3F0F15F2DED20EFE5F720323031322E646F63> ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО ООССВВІІТТИИ ІІ ННААУУККИИ УУККРРААЇЇННИИ ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ ММІІССЬЬККООГГОО ГГООССППООДДААРРССТТВВАА ііммеенніі ОО.. ММ.. ББЕЕККЕЕТТООВВАА ММЕЕТТООДДИИЧЧННІІ ВВККААЗЗІІВВККИИ ДДОО ВВИИККООННААННННЯЯ ЛЛААББООРРААТТООРРННИИХХ РРООББІІТТ ЗЗ ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ ППООЖЖЕЕЖЖННАА ББЕЕЗЗППЕЕККАА ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВ ((ддлляя ссттууддееннттіівв 44--ггоо ккууррссуу ддееннннооїї ффооррммии ннааввччаанннняя ззаа ннааппрряяммоомм ппііддггооттооввккии 66..117700220022 ««ООххооррооннаа ппрраацціі»»)) ХХааррккіівв –– ХХННУУММГГ –– 22001133 2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. В. Фесенко. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 28 с. Укладач Г. В. Фесенко Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: доц. Я. О. Сєріков Рекомендовано кафедрою «Безпека життєдіяльності», протокол № 21 від 22.05.2012 р. 3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ВИБУХОНЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «ЛЕГКОЗАЙМИСТА РЕЧОВИНА – РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНИЙ СТАЛЬНИЙ» ГЕОГРАФІЧНОЇ ШИРОТИ МІСЦЯ ЇЇ РОЗТАШУВАННЯ Мета роботи – оволодіти навичками визначення рівня вибухонебезпеки технологічної системи «легкозаймиста речовина – резервуар вертикальний стальний» («ЛЗР – РВС») та вміти визначати вплив на нього географічної широти її розташування. ЗМІСТ РОБОТИ Загальні відомості Одним з основних пара

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F