Affordable Access

Projecte d'educadors/es familiars.

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Marta Sanchis 11 Projecte d'educadors/es familiars Sovint, els / les professionals de I'acció social manifestem una queixa respecte un conjunt de situac ions sobre les que intervenim i que valorem com a cronificades , les quals ens generen forts sentiments d'insatis!acció personal. En I'exercici de re tlexió que acompanya la justificac ió d 'aquests termes fem referencia a l' ex istencia de problemes estructural s, a la manca de recursos, a la res istencia de les persones, de is grups ... amb qui treballem; a la formulac ió d 'encarrecs impossibles ... tots e lements que be n segur intlue ixen i condic ionen la nostra practi ca educati va. Amb freqüencia pero, la direcc ió que prenen aquests interrogants és única, de manera que són poques les vegades que ens podem preguntar sobre la cronificació de les nostres practiques educatives i sobre e ls sentiments d' insatis!acció que generen en les persones a qui s'adrecen, i encara menys les oportunitats perque el fruit d ' aquestes preguntes es concreti en formes de pensar <-> actuar novedoses. Quan ens plantegem que cal per pal·liar situac ions de defic it, sovint pensem que la solució esta en I' augment i la creació de recursos socioeducatius, la qual cosa analitzada en funció de les necess itats de cada context és certa, pero són poques les ocasions en que apliquem models d ' investigació <-> acció, com una forma de reorientar la practica educati va des de recursos ja existents, amb I' objectiu de possibilitar la consecució de millores en contextos de mancanc;:a. En aquest sentit , penso que és important que, des deis nostres equips, retlex ionem sobre la necessitat i sobre les estrategies que ens pelmetin incorporar aquest model. Treballar des d ' aquesta perspecti va suposa la poss ibilitat d ' estar atents al nostre entorn , analitzar les seves particularitats, les persones que s' hi ubiquen, tenir en compte les seves característiques ... ; en definiti va estar atents a les necess itats soc ials i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F