Affordable Access

Det kreativa utförandet - en kvalitativ studie om hur anställda på reklambyråer motiveras att vara kreativa i sitt arbete.

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för psykologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Begränsningar
  • Arbete
  • Motivation
  • Kreativitet
  • Reklambranschen
  • Följder
  • Social Sciences

Abstract

Syftet med studien var att undersöka individers motivation att prestera kreativt i arbetssammanhang. Kreativitet är nämligen i dagens arbetsliv många gånger ett nyckelbegrepp och en förutsättning för organisationers överlevnad i en föränderlig värld. Undersökningen tog sin utgångspunkt i reklambranschen, då denna antogs vara en kreativ arbetskontext. Studien har således utgått från frågeställningen: Hur motiveras anställda på en reklambyrå att vara kreativa i sitt arbete? Studien utfördes som kvalitativ forskning med metoden grundad teori, eftersom denna var lämplig för att undersöka specifika och individuella upplevelser. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer på fyra olika reklambyråer med sammanlagt sju deltagare. De slutsatser som studien har bidragit med är att motivationen till att vara kreativ i arbetet kan betraktas ha sitt ursprung i en kreativ personlighet och identitet, inre och yttre faktorer samt arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade hjälpkällor. Centrala aspekter i slutsatserna har vidare varit att det förutom inre och yttre motivation även finns självfokuserad motivation, att individer motiveras av uppsatta och uppnådda mål samt att bekräftelsebehov är av största vikt att tillgodose. Med studien kan det konkluderas att motivation till att vara kreativ på en reklambyrå näras och uppstår i brett spektrum av kontexter och förutsättningar. Nyckelord: Kreativitet, Motivation, Reklambranschen, Arbete, Följder, Begränsningar.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F