Affordable Access

Nastanak i razvitak federalizma

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

JOSIP BAKSA NASTANAK I RAZVITAK FEDERALIZMA l. Federalizam predstavlja širok i s ložen pojam. Elimološki korijen same riječi pokazuje i njegove početne oblike. Focdus, oris (lat.) znači savez i početni oblici federalizama bili su obični savezi, koji su u određenoj mjeri povezivali samostalne države aU nisu ograničavali međutim, njihovu sam ostal- nost i nisu s tvarali višu pravnu vlast nad njima. Svijet staro Grčke, u klasično doba razvoja helenske kulture, bio je, n e bez r azloga, poprište na kojem se u značajnijoj mjeri počinju razvijati oblici, koji kasnije u promijenjenim društvenim uvjetima rezultiraju, s tvaranjem mo- dernih federativnih država. Ti početni oblici ranog federalizma u kojem se povezuju polisi - patulja- s te dr.lave gradovi - nose nazive: simahije, koinona odnosno simpolitije. Simahija je, u s tvari, običan savez između dvaju ili više polisa. U simahiji ne pos toji nikakav zajednički organ. Simahija je savez u kojemu polis i na te- melju preuzetih obveza i ugovornih međusobnih prava osiguravaju zajedni- čko, usklađeno djelovanje u postizavanju ciljeva utvrđenih ugovorom o stva- ranju simahije. ~aime, u njemu se također n e s tvara nikakva viša pravno nadređena vlast nad onom koja se konstituira u polisima, koji se uključuju na temelju ugovora u koinon. Ali za razliku od simahije, u koinonu se za vršenje poslova, predviđenih ugovorom o stvaranju koinona formira poseban organ sastavlje n od predstavnika pojedinih polisa. Taj organ ima određena prava da donosi odluke, u pravilu na temelju suglasnosti predstavnika svih u koinonu udruženih polisa i da vrši takve poslove. Simpolitija je daljnji korak i stu panj povezivanja polisa u te rane saveze, na tlu stare Grčke. Kao i koinon i simpo- litija ima zajedničke organe koji se staraju o poslovima utvrđenim ugovorom o s tvaranju takvog saveza, tj. simpolitije, kao poslovima od zajedničkog in- teresa o kojima će se odlučivati u zajedničkom organu. Ali simpolitija se razlikuje od koinona po tome š to ne sam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments