Affordable Access

Santa Bàrbara, núm. 53

Publisher
Full Parroquial
Source
Legacy

Abstract

tb SANTA BÀRBARA full parroquial ri VILAFRANCA DE BONANY4 Dip.Leg. 26-1980 núm. 53 FEBRER 19 8 5 - - roTn6—o7gg--m- LA CONITITINCIA TROGRAMAIDA Agamó de comencua ei paeisent eiscút, he aeliegit i'editoaiai dei númeao 49 d'agueistu aeviista (Octutae 84), que tituiava: "Opinaa i no inisuitaa". En et6 • paula idgicament, dei aeispecte ent/Le Leis peaisone que /oamen un pogie en gene- /ici d'una mitioa "CONVIVeNCIA". Amg aqueista mateixa paaauia: "convi- vencia", paecedida pea ia de "pau", ei gaup municipal d'/P, encapcaiat pea -Cue- tuai gatie, Beanat guai gaga, tancava ia -seva paeisentació u Le -i paisade6 eieccioa6 rnnicipaLi dei 8 de (1clig dei 83, u ia /?Lana que aque a aeviista pcAa u divoisi- aid de cada una de Le-i candidatuaeis. 4queist dia, 8 de Naig del 1083, ia majoa //zacció de viia/aonquea votaaen u un gaup de peaisoneis (gaup d'Aliança Popuiva), que acceptova el deisu/ia- meat de aegia ei deisti poiltic, econdmic i 'social de Viia/aanca, "en pau L convi- vencia". joc demociidtic, peamet que hi hagi anu opoisici6 i una caitica que aiagi o cenisuai ia poiltica deiis goveanant, tant u niveii nacional, com autondmic, com municipai, que i ei no-Lue cf., a /i de contaolaa ie geAtion dei govean. Viia/Aunca pciaeix que vol eisisea una excepció que véngui u con/iamcia iu aegia.. Un dei no6taeis goveanant, iiuny de /ociiitua ia convivencia que paedicaven, liuny delis 6euis idea -i paociumatis, empaa La caidmnia ia mentida coniaa eL iseuis tedaic ogistacieis. Lu MOhtAU iapoden taotaa en ni méis ni meng que el paopi isenyoa gatie, dei qui diu la &ono caiticu en pea/ecta conm)- adncia a le -i deoagitade mani/eta- cionis pdgiiqueis que "contaataca", com 64. cited que ei -seu "meistae coneavudoa" (R. Reeyan), anomena *gueaau de leis guidxie,s" Li hugueis u/eciat. I contadtaca client que l'ataquen pea ".1.Atema" due. -i peRoneis, egonis dóna u entendize. Una, 1,1pc3 que C!S 2EAAe-ix u quoique MV,M.g-Ae de L'opo-sició dei PSI'?, "6eamonetjant ei jove-i, emtaant odi aen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F