Affordable Access

M. J. Trebilcook - R. Howse: The Regulation of International Trade

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Oavru, l)(olWI, ~. Polot lniMO, Vol XXXII, (111Q6}, biOj 2. str. 207-221 211 temelju ove slobode" "biće sposobno .tH obvezu" (:'~auka o l:Teposti, Ak:adem.ie- Ausgabe Bei Vl, slt. 418) i lllo t:isla idealna osobnost ntje ntkat.:vi mogući adresat prisile. Premu Kcn.tingovu shvaćanju Kanta radi sc samo o tome da odgO\'Ori na probleme legitimnog vršenja pri.~ile koJi su dani naukom o prirodnom prnvu. M~li lJ e 1pak na vrijedno<;no teoretsko fundiranje prnv- noga z.akonn u principu autonomije dosljedno do krnja, moglo se očckiwti više lril.il.e u l>U\Temenom utemeljenju r.Uireoog momentA pr~ilc. Hegel je prvi pokv.ao ovu nekonzek\'eneiju Kao- tove rutuke o pruvu. S JC jedne 'itrane učinio princip autonomije obve-tnim te- oretskim temeljem, a 'i druge, pojam prava po"ezao s nililju psiholo ·ke prisi- le: "Apslru.klno 1Ji strogo pm\'0 odmah n početku definirati leno pru~u na koje se smije prisiljavali - 7nači prihvatiti po<;ljedicu koja nastupa tel na zaobi- laznom putu ncpra .. ·a ·· (G W F. Hegel: Grundlinieo der Philosophie tJ~ Rechts &. 94, Anrn.). Pram Je za Hegela ?.amislivo samo kao Olbiljenjc lobodne umno odr !đene \'Olje. Prisila nije stogu nikakva definiciju pru\a; naprotiv pra\'0 naslupa kao pravo prisile tel prilikom kršenja pravu. /Jtcter 1/ilning (MorburK) S ojemnčkog preveo: Z. P. Recenzija M. J. Trebilcook - R. Ilowse The Regulation of lntcmational Trade Routledge, lnndon - New York, 1995., strana 510. Znalcima međurutrodnog pro:.Loru dobro je zuana činjenica o postOJanju brojnih zapreka rut putu gospodarskih odnošaja suvremenih drtava. Njima su također poznata rutStojanju međunaro­ dne mjcdn.ice da se stoljetna dilema i7.među libemtizma i protckcJoni?ma konačno razlo7i o korist prvolnog, kao i sva uzaludnost tih nastojanJa, jer brojna pregovaranJa na putu rjclnvanja toga problema d~atJ nio;u dala re.tult.ata. Po OSilO\'llUn parametrima svjetsko je gospodars.tvo protekcion~tičko i pod djelovunjcm brojnih instrumenata uac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F