Affordable Access

Từ ấn Công Đồng và Đình Thần đến tiếng trống đăng văn/From the Seals of the Court to the Drumbeat of Claiming Innocence

Authors
Publication Date

Abstract

Dưới triều Tây Sơn và triều Nguyễn, nhà vua đều cho tổ chức các hội đồng bao gồm các đại thần thân tín để giúp triều đình giải quyết những vấn đề quan trọng về đối nội cũng như đối ngoại. Các hội đồng này có các con dấu riêng để đóng vào các văn bản liên quan. Thời Tây Sơn là dấu Triều Đường chi ấn, thời Nguyễn là dấu Công Đồng chi ấn (sau đổi là Đình Thần chi ấn). Đặc biệt dưới thời Nguyễn, ngoài việc giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước, hội đồng đại thần còn giúp nhà vua xét xử các vụ kiện tụng kéo dài, các vụ án oan khuất khiến người dân phải đến kinh đô Huế đánh trống kêu oan.ABSTRACTUnder the Tây Sơn and Nguyễn dynasties, kings often held councils including trustworthy high-ranking mandarins to assist them in dometics and foreign affairs. These councils had their own official seals for documents. Those types of seals were named Triều đường chi ấn (Seal of the Courtroom) under the Tây Sơn dynasty and Công đồng chi ấn (Seal of the Council), then renamed Đình thần chi ấn (Seal of the Courtiers) during the Nguyễn dynasty. Especially under the Nguyễn dynasty, in addition to solving important problems of the country, the council also helped the king to judge prolonged litigations, or unjustly cases that victims of the injustice went to the capital of Huế to beat drum of claiming innocence.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments