Affordable Access

En undersökning av Marknadsföring till den muslimska målgruppen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Religion
  • Marknadsföring
  • Islam
  • Muslimer
  • Konsumentbeteende
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur det kommer sig att inte fler företag på den svenska marknaden satsar på muslimer som en del av sin marknadsföringsstrategi. Teorier har valts som behandlar religionens påverkan på konsumentbeteendet. Den teoretiska referensramen behandlar även vad som gjorts i andra länder när det gäller vårt valda område. En intervjubaserad metod har valts för att ge oss en bred bild av marknadens syn på frågan. Ostrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att själva formulera sina svar och därmed återspegla mer av sin egen kunskap på området. Företag som hävdar att de riktar sig till den muslimska målgruppen såväl som företag som inte specifikt uttryckt detta har intervjuats, likaså experter på området. Resultatet av vår undersökning visar att valet att segmentera med religion, i detta fall islam, som variabel när man utvecklar en marknadsföringsstrategi, uppfattas av företag på den svenska marknaden inte som helt optimalt. Detta bland annat eftersom muslimer inte anses vara en homogen grupp. Däremot anser de undersökta företagen att man bör ta hänsyn till religionen hos de segment man väljer att satsa på. Det har visat sig att många företag på den svenska marknaden idag har uppmärksammat det faktum att Sveriges invandrare utgör en stor del av deras konsumentgrupp och av dessa är en del muslimer. Trots att det idag, enligt företagen, inte görs några specifika satsningar på just muslimer har flera företag ändå medvetet börjat ta in produkter i sitt sortiment anpassade för bland annat den muslimska målgruppen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F