Affordable Access

Jornades de medi natural: la necessària continuïtat

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0230_085 DossiER -y t- Rnvisi 'A DI-: G I K O N A •* N Ú M , 2^ÍO M/MC. - J U N V 2005 * . I317! 85 TERRITORI ISOSTENIBILITAT XAVIER TURRÓ La correcta gestió d'una área urbana també ha de preveure aspectes de sostenibilitat territorial, especialment en aquella llocs on les diverses activitats humanes (nuclis d'habitatges, infraestructureSj activitats economiques) son generadores d'una forta pressió sobre el territori i els seus valors naturals i paisatgístics. A l'hora d'analltzar els impactes territorials i sobre el medi natural a Tarea urbana de Figueres cal fer esment deis tres aspectes segiients. - Impacfe de Íes infraestructures viáries, ferro-viáries i energétiques. L'AJt Kmpordá s'ha caracteritzat» histórica- ment, per ser un lloc de pas de les vies de comunicació terrestre entre la península i la resta d'Europa, i un territo- ri estratégic en les dinámiques de la geografía política. No son en va el pas per la comarcn de la Via Augusta romana o la construcció del castell de Sant Ferran al segle XVI I I . Actualment , la comarca continua desenvolupant aqüestes fun- cions i així ho demostren les diferents infraes- tructures viáries, ferroviáries i energétiques que travessen el terri tori i les futures previsions d'ampliació i transformació. El conjunt d'aques- tes infraestructurcs teñen el seu pas en diferents punts de Tarea urbana de Figueres. Aixó ía que els seus municipis hagin de suportar Tenorme pressió territorial d'aquestes vies. Cal fer referencia, des del punt de vista viari, a la carretera A-2 i la seva circumvaMació, Tautopista A P - 7 , TA-26 o Eix Pirinenc, la C-260 i la C - 3 1 . En gairebé totes aqüestes vies hi ha plantejades ampliacions i modi- ficaclons que incrementaran el seu impacte territorial. Peí que fa a la xarxa ferroviaria cal destacar el recorregut del tren convencional Barcelona-frontera francesa i el futur tra^at del TAV (Tren d'Alta Velocitat). Des del puiit de vista territorial i de la sostenibilitat la concentració

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F