Affordable Access

7-11 Yaş Grubu Türk Kız Çocuklarının Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Authors
Publisher
Tekstil ve Mühendis
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

7- 1 1 YAV GRUBU TURK KIZ SOSYO-EKONOM~K YAPISI Do~.Dr.GOlseren KURUMER Dr. Sevil YESILPINAR E.U. Tekstil MOhendisligi BOlOmO E.U. Tekstil Muhendislioi BCilClmu A RESEARCH ABOUT THE SOCIE-ECONOMIC CONDITIONS OF 7-11 M A R OLD TURKISH GIRLS I n this article, first devision of standardization of Turkish girls'body measurements between the ages 7-1 1 has been mentioned. Socie-economic conditions were examined by asking some personal questions to the girls. 1 .GIRI$ 7-1 1 yag grubu Turk k~z cocuk- lar~nm beden &IqO standardizas- yonu ca11smas1 s~rasmda standart beden 0 l ~ U tablolarm olu~tur- rnanm yanlslra eocuklarm sosyo- ekonornik yaplsl hakkmda bilgi sahibi olabilmekte amaqlanmlgur. Cunku bu tip eal~$malardaki en zor asama veri toplama esamasld~r. Veri toplama islerninin eok zarnan almas~ ve arastlrrna rnaliyetlerini arttlrrnasl nedeniyle, bOyle bir cal~gmaya girildiginde miimkljn olan azarni bilgiye ulas~lrnas~ gerek- mektedir. Bu yOzden arastlrmada hem cocuklarm sosyo - ekonomik yaplslna, hem de konfeksiyoncu- lara yilnelik sorular~n bulundugu bir anket ca11smas1 bulunmaktadlr. Anket cal~$rnas~ sonucu elde edilen bilgiler bagka qal~srnalara da ~ s ~ k tutrnasl aq~s~ndan onernlidir. 2.MATERYAL VE METDD 7-1 1 yas grubu Turk laz cocuk- lar~nm sosymekonomik yaplsl hak- kmda fikir sahibi olabilmek icin, On- celikle bu yag grubuna dosen p- cuk saylslnln bilinrnesi gerekmek- tedir. Devlet lstatistik Enstitusti' nun 1985 y111 verilerine gore 7-1 1 yas grubunda 3.184.409 k~z c o TABLO 1. 7-1 1 Yas Grubundaki Turk Ku Cocukhnnln Oogum Yeri Deg,lm DOGUM YERl Adana Ad~yaman Aiyon Agr~ Amasya Ankara Antalya Artvin Ayd~n Bahkesir BingOl Bitlis Bolu Burdur Bursa Canakkale Cankm Corum Oenizli Diyarbakir Edirne Elaz~g Erzincan DOGUM YERl Erzurum Eski~ehir Gaziantep Giresun Gtimushane Hatay lsparta lcel Istanbul lzrnir Kars Kastarnonu Kayseri K~rklareli Kocaeli Konya KOtahya Maletye Mars$ Mardin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F