Affordable Access

El bordó i la romeria de Sant Francisco de la Fatarella

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TEMATICA HISTORICA, SOCIAL I DE COSTUMS EL BORDÓ I LA ROMERIA DE SANT FRANCISCO DE LA FATARELLA Ma. Jesús Ardevol INTRODUCCI~ Segons la tradició que ha anat passant d'una generació a I'altra, sernbla ser que hi va haver algun tipus d'epidernia que va causar rnoltes rnorts. Degut a aquesta calarnitat, unes senyores de bona posició van prornetre que si se salvaven oferirien en acció de gracies una fincaque tenien per aconstruir una ermita i corn es van salvar, van fer col.lectiva la prornetenca de fer una rorneria per tots els terrenys rnés llunyans del terrne. La rogativa fou autoritzada, i en un indret on hi havia unafonteta es van topar arnb una irnatge de Sant Francisco. Altresfonts nocontrastades parlende I'exis- tencia al nostre poble d'un col.lectiu de rnonjos de I'ordre franciscana: aixo explicaria I'adscrip- ció de I'errnita a aquest Sant. En I'actualitat, el prirnerdissabtedesprésde Pasqua, es fa la rorneria a I'errnita de Sant Francisco. Aquesta és una rnescla de rnisticis- me i esbarjo. Es continua arnb el ritual originari de les rogatives. Aquestes s'organitzaven anti- gament quan hi havia sequera, plagues, guer- res, etcetera. La rneitat dels hornes del poble, vestits arnb el "garnbeto" (capa arnb rnanigues), arnb una canya a la rna i descalces, anaven el primer dia a Sant Francisco, i I'enderna I'altra rneitat a la ermita de Sant Bertorneu de Campo- cines, seguint el rnateix ritual. Precisarnent, el rnaxirn distintiu de la rorne- ria de Sant Francisco és el Bordó. EL BORDO. DEFINICIÓ, ORIGEN I TIPO- LOGIA El bordó el podríern definir corn la vara propia dels peregrins. Esta construit arnb una canya adornada arnb sarga (arbust propi de la ribera). Aquest elernent de devoció es realitza a I'arribada a I'errnita arnb elements de I'entorn. El bordó, després de la romeria, és col.locat al balcóde lacasa, per guardar lacasadels rnals auguris. És per aquest rnotiu que no es pot Ilencar i s'ha de cremar quan és subs

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments