Affordable Access

Ivan Kuvačić - Uvod u sociologiju

Authors
Publisher
Croatian Sociological Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

bjegavati. Cijelo podru~je kulturnih industri- ja, smatra Hesmondhalgh, treba podvrgnuti detaljnoj analizi, koja treba imati i povijesnu perspektivu. Kao vodi~ kroz kulturne industrije, knjiga Davida Hesmondhalgha vrlo je va`an korak prema adekvatnoj analizi tog podru~ja koje je dosta zanemareno kako u politi~koj ekonomiji tako i u sociologiji. Kao {to ka`e autor, mi jo{ uvijek ne `ivimo u potpunosti u informacijskom dobu ni u ekonomiji znanja, ali je utjecaj industrija koje se baziraju na znanju, kreativnosti, informacijama i simbo- lima svakim danom sve ve}i i trebamo pravo- dobno poku{ati shvatiti te promjene. Hes- mondhalghu se mora zamjeriti {to je u svojoj analizi previ{e ograni~en na analizu britan- skih i ameri~kih kulturnih industrija, dok se ostalih dijelova svijeta doti~e manje. Tako|er se mora napomenuti da on otvara mnogo vi{e pitanja nego {to daje odgovora – jasno je da je nemogu}e pokriti sve aspekte jednog tako {iroka podru~ja u takvu ud`beniku. Ali to ostavlja jednu za~u|enost kod ~itatelja, pogotovo zato {to po~etak knjige po~inje po- svetom: “Za Helen. Konglomeracija medija, bla, bla, bla...”. Stekne se dojam da autor ni- je posve spreman suo~iti se sa svim dimenzi- jama toga bla, bla, bla... Jaka Primorac Ivan Kuva~i} UVOD U SOCIOLOGIJU Golden marketing, Zagreb, 2004. Dr. Ivan Kuva~i}, dugogodi{nji profe- sor sociologije na katedri za sociologiju Filo- zofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, na- pisao je originalni ud`benik za uvo|enje stu- denata u studij op}e sociologije. Prof. Ivan Kuva~i} objavio je do sada deset knjiga, ve}i broj rasprava i ~lanaka u doma}im i me|unarodnim stru~nim ~asopi- sima. Bio je predsjednik Hrvatskog sociolo- {kog dru{tva i ~lan Izvr{nog odbora Svjet- skog udru`enja sociologa, urednik ~asopisa Praxis, aktivni sudionik Kor~ulanske ljetne {kole, voditelj me|unarodnog seminara iz sociologije u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Ud`benik Uvod u sociologiju ima dva dijela. Prvi dio ima karakter klasi~nog ud`- benika, pa autor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F