Affordable Access

R. J. Boscovich: De continuitatis lege

Authors
Publisher
Society for the Advancement of Philosophy ; University of Zagreb – Croatian Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prolegomena 2003-1.vp:CorelVentura 7.0 pus” koja nam je do sada veæ dala neko- liko znaèajnih prijevoda tekstova kako hrvatskih, tako i svjetskih filozofa. Na- dam se da æemo uskoro imati pred so- bom i drugi dio ovoga projekta, dakle knjigu koja bi obuhvaæala period od 18. stoljeæa do danas. Ivana Skuhala Karasman Melengradska 6, HR-10000 Zagreb [email protected] Rogerius Josephus Boscovich, De continuitatis lege / Über das Gesetz der Kontinuität, Lateinisch und deutsch, Übersetzt und herausgege- ben von Josip Talanga, Beiträge zur Slavischen Philologie, Herausge- geben von Wilfried Potthoff, Band 7, Universitätsverlag Carl Winter, Heidelberg 2002, 379 str., 26. sl. Nakon što je 1996. godine priredio la- tinsko-hrvatsko izdanje Boškoviæeva dje- la De continuitatis lege (O zakonu nepre- kinutosti) Josip Talanga je priredio i latinsko-njemaèko izdanje toga Boško- viæeva djela koje je sam preveo na nje- maèki, poprativši ga komentarima, bi- lješkama i kazalima. Latinsko-njemaèko izdanje prilagoðeno je njemaèkom èita- telju i to u onom dijelu koji se odnosi na popratni tekst (priloge). Svrha ovog latinsko-njemaèkog izdanja je u tome da se ovo Boškoviæevo djelo uèini dostupnim èitateljstvu njemaèkog govornog podruèja. S tim u svezi Talan- ga u uvodu ukratko donosi Boškoviæev ®ivotopis i navodi njegova najva®nija djela, ali i neka djela o Boškoviæu od 18. stoljeæa do danas koja mogu biti zanim- ljiva njemaèkom èitatelju. U komentaru Talanga opširno komentira Boškoviæev tekst uz veliki broj historijskih napome- na va®nih za razumijevanje teksta i ob- jašnjava pojmove koji su bili va®ni u ras- pravama osamnaestog stoljeæa a koje je Boškoviæ upotrebljavao u svom djelu. Kazalo imena, a posebno stvarno kazalo (s oko osamsto latinskih pojmova iz Boškoviæeve rasprave i njemaèkih pre- vedenica) vrlo su va®na pomagala za snala®enje u tekstu. Ova je Boškoviæeva rasprava va®na jer u razmatranju prob- lema neprekinutosti prethodi njegovom glavnom djelu Teorija prirodne filozofije. Boškov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F