Affordable Access

Gasolineres = Filling stations

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

S i, com s'ha dit, distancia és allo de comú entre separació en el temps i en l'espai, també podríem acceptar que la dis ta ncia es medeix, no per elllunya ni el proxim, sinó perla facilitat de recorregul que uneix una successió de punts separats. La sensació de distancia es podl'ia atribuir a trams de longitud semblant de temps i d'espai, definits pcr la presencia de pauses que poden fer pensar en aeroporls, en eslacions de lrens, en parades d'autobús i, remetent-nos al món automobilíslic , en les gasoli neres. La gasolinera neix amb l'automobil, fruit d'una necessital concreta i impres- cindible, com a suport primari de l'ús de la maquina, i converteix les an tigues etapes en simples parades. La seva ubicació, principalment al llarg de les carreteres i vies de majar circulació, li aporta directament la imatge, i malgrat no haver de generar un mercat haura de ser un senyal que orienti el conductor. De la mateixa manera que els grans cartells anunciadors es col·loquen en els espais vastos perque la veloci- tat els converteixi en assequibles, les dimensions de les gasolineres tendeixen a ser més grans que el que la propia funció els manaria, i així, els edificis que configuren les estacions de servei s 'introdueixen en el paisatge i donen sovint a la fac;a na la teral l'aspecte més notable. A la ciutat, si bé aquesta relació és molt menys evident, la dis- tribució en el territori, que la majar autonomía dels cotxes en consum de combusli- ble ha anat racionalitzant, permet, sense grans dificultats d 'accessibilitat, la rapida localització de les estacions de servei. Tot aquest joc comercial s'anuncia en el cartel! publicitari (el biJlboard), inven- tat el 1850 aproximadament. La lectura rapida i, per tant, el seu missatge, forc;osa- ment simple, van lligats a !'autopista en tata una serie d 'anuncis, de ma nera que la fragmentarietat produi'da, a una velocitat determinada, es converteix en un alt re món continu i monoton. És per aixo, perque !'impacte visual es

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen 128 times
0 Comments
F