Affordable Access

ARTICLES. Un segle i mig de medicina a través de la malaltia.

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

UN SEGLE I MIG DE MEDICINA A TRAVÉS DE LA MALALTIA J. SANS-SABRAFEN Director de la Unitat d1Hernatologia I Oncologia de I'Hospital de la Creu Roja de Barcelona Acadkmic Numerari de la Reial Academia de Medicina de Barcelona La malaltia de Hodgkin és, des de dife- rents punts de vista, una malaltia singular. Tradicionalment inclosa entre les malalties neoplastiques, presenta trets altament es- pecial~. Al seu clasic perfil evolutiu, sovint curiosament ondulat i febril, s'afegeix un cridaner poliformisme histologic que, fins i tot, inclou la presencia d'un granuloma d'aspecte inflamatori acompanyat les quasi patognomoniques cel.lules de Sternberg. Es una malaltia que sens dubte ha estat afortunada en beneficiar-se de progressos conceptuals, histologics, clínics i terapeu- tics i quin seguiment, durant els seus cent cinquanta anys d'historia, ha estat certa- ment expressiu de I'evolucio d'una bona part de la Medicina. Ens ha semblat, doncs, forqa interessant seguir la llarga i apassionant historia de la malaltia de Hodgkin des de la seva descrip- ció el 1982 (1) fins I'actualitat, dividint-la, per motius fonamentalment didactics, en apartats de contingut esencialment historic. PRIMERS ESGLAONS. IDENTIFICACI~ ANATOMO-CL~NICA El 10 i el 24 de gener de 1832 el Dr. Tho- mas Hodgkin, eminent anatomic amb gran inquietud i sentit clínics, comunica a la Me- dical Chirurgical Society de Londres la his- toria clínica i les troballes autopsiques de 6 casos, als quals afegí un sete vist pel Dr. Carswell, "d'una malaltia agressiva caracte- ritzada per cursar amb progressiu augment de volum de les glandules limfatiques fins a la formació de grans masses o conglome- rats i que, amb creixent deteriorament de I'estat general, condu'ia a la mort." Si bé ad- metia que les seves observacions podien ésser familiars a molts practicants d'autop- sies, subratllava que previament no havien estat objecte d'especial atenció. Es tractava de la primera descripció detalla

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F