Affordable Access

Demografia de la comarca d'Artà en el segle XIX

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DEMOGRAFIA DE LA COMARCA D'ARTA EN EL SEGLE XIX (1) per Jaume Alzina Mestre. 1. INTRODUCCIO. Per moltes raons la demografim, com a cihncia, ha experimentat una dpida evolució en els últims decennis, al mateix temps que s'han desenvolupat notablement els metodes i tecniques Candisi i d'elaboració d'aquelles dades necessiries per dur a terme les investigacions (2). Als estudis de les poblacions domina el punt de vista numhric i estadístic, perb 6s important recalcar que aquest no 6s exclu- siu ni constitueix una fi en si mateix; es fa necesshia la recerca de les explicacions i l'andisi de les causes que motiven els canvis demogrscs d'una societat. De fet les diferents variables que concorren a la comprensió dels estats i dels fets demogdfics són ex- tremadament nombroses, per aixb, l'historiador no pot oblidar alb que les distintes branques de la investigació histbrica poden aportar a la histbria demogrAfica. En aquest sentit la demografin 6s una ciencia multidiscipWa (3) i al mateix temps, amb els seus metodes analítics, constitueix un punt de referencia per a les cada dia m6s populars ciencies socials (4). El factor demogrAfic no es troba isolat en el conjunt de la investigació histbrica, ni tampoc el simple nombre d'homes 6s sufi- cient per certificar l'auge o decadencia d'una societat. El que en definitiva interessa a l'historiador o dembgaf 6s tenir un coneixe- ment clar del que Pierre Vilar (5) assenyala com "la interacció contínua" de tots els elements del creixement i que "si l'augment demogrhfic explica el creixement econbmic, tamb6 l'implica, almenys a llarg pla$". Per tant l'evolució d e m ~ g r ~ c a d'una societat ha d'esser considerada com a factor i com a signe. Com a factor en tant que l'evolució d'una població repercuteix directament sobre la seva estructura social, i com a signe en quant que el balm$ demogriific, l'evolució de les taxes de mortalitat o natalitat, l'importhcia de les migracions, etc., venen determinades per uns condicionaments soci

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments