Affordable Access

Demografia de la comarca d'Artà en el segle XIX

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

DEMOGRAFIA DE LA COMARCA D'ARTA EN EL SEGLE XIX (1) per Jaume Alzina Mestre. 1. INTRODUCCIO. Per moltes raons la demografim, com a cihncia, ha experimentat una dpida evolució en els últims decennis, al mateix temps que s'han desenvolupat notablement els metodes i tecniques Candisi i d'elaboració d'aquelles dades necessiries per dur a terme les investigacions (2). Als estudis de les poblacions domina el punt de vista numhric i estadístic, perb 6s important recalcar que aquest no 6s exclu- siu ni constitueix una fi en si mateix; es fa necesshia la recerca de les explicacions i l'andisi de les causes que motiven els canvis demogrscs d'una societat. De fet les diferents variables que concorren a la comprensió dels estats i dels fets demogdfics són ex- tremadament nombroses, per aixb, l'historiador no pot oblidar alb que les distintes branques de la investigació histbrica poden aportar a la histbria demogrAfica. En aquest sentit la demografin 6s una ciencia multidiscipWa (3) i al mateix temps, amb els seus metodes analítics, constitueix un punt de referencia per a les cada dia m6s populars ciencies socials (4). El factor demogrAfic no es troba isolat en el conjunt de la investigació histbrica, ni tampoc el simple nombre d'homes 6s sufi- cient per certificar l'auge o decadencia d'una societat. El que en definitiva interessa a l'historiador o dembgaf 6s tenir un coneixe- ment clar del que Pierre Vilar (5) assenyala com "la interacció contínua" de tots els elements del creixement i que "si l'augment demogrhfic explica el creixement econbmic, tamb6 l'implica, almenys a llarg pla$". Per tant l'evolució d e m ~ g r ~ c a d'una societat ha d'esser considerada com a factor i com a signe. Com a factor en tant que l'evolució d'una població repercuteix directament sobre la seva estructura social, i com a signe en quant que el balm$ demogriific, l'evolució de les taxes de mortalitat o natalitat, l'importhcia de les migracions, etc., venen determinades per uns condicionaments soci

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.