Affordable Access

Pissarra 1987, no. 42

Authors
Publisher
Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears
Source
Legacy
Keywords
  • Education

Abstract

PISSARRA R e v i s t a d ' e n s e n y a n ç a d e l e s I l l e s MAIG 1987 N°42 < w PQ w w H - l W Q H < C/j ^ « • ' • 1 . 1 • • l ' H ' i » * » i i » « 4 . f l ' i l ' l i S i c j i . i IB*- - • £ « « • ,* - Mirrxv -a « • . - « i r - . a . r * L ¡ J J l r l I U ,/P t-u.m-¿-t 5* --. > » Mitr* -.- • - « T I * i - B i l l l J I - J M I J . » ix i • • • MM i ' i i j l > l l ï l 1 * 1 » r / J » u « n a • zai'-i • r /a txa m:zt 9j¿ ( t r a i r * I t a l i a i irJi - a « j i p i mmtcp • • r . iaa j « • . i i * a « . ' • l i a u n í a I J : : I L L B i i í i u m m • -.aira v ; t i ' i • • j a n > A i . 1& I • r :¿*.imwj*. -<ae r . ï . - a r i u r ' v . · „• I M É T a)? Sindicat Treballadors de l'ensenyança de les Ilks (STEI) C/Vinyaça,14.Ciutat de Mallorca. Tel.460888. DIRECCIÓ I C0M5ELL DE REDACCIÓ Pedro Polo Fernández * Bartomeu Cantarellas Camps Gabriel Caldentey Ramos Neus Santaner Pons Mercè Romagosa Ferrer Tomás Martinez Miró 5UMARI PISSARRA Revista periòdica d'informació de l'ensenyança de les Dies Balears EDITA Sindicat de Treballadors de l'ensenyaça de les Ules (STEI) Produït Obrador del llibre La revista no s'identifica necessàriament amb els articles que van signats pels seus autors Portada: A Bernabé Foto rector Universitat: Joan Miquel Ferrà dep. legal: PM 533-1979 L'educació als nostres paratges, els darrers 4 anys 3 Els partits polítics i l'educació davant les properes eleccions 4 Alianza Popular 5 Partit Socialista Obrer Espanyol 5 Unió Mallorquina 6 Partit socialista de Mallorca 7 Partido Demócrata Popular 10 Esquerra Unida 10 Centre Democràtic i Social 11 Vida i Autonomia 12 Universitat 13 Estatuts de la ULB, Preàmbul 13 La Universitat de les Dies Balears IluisPiña 15 Entrevista Sr. Nadal Batlle, rector de la ULB 23 La necessària integració de la formació de mestres a la Universitat Antoni Arti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F