Affordable Access

La fi d'un poblat medieval: deserció o canvi d'assentament? el cas de l'Esquerda

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LA FI D'UN POBLAT MEDIEVAL: DESERCIO O CANVI D'ASSENTAMENT? EL CAS DE L'ESQUERDA lmma Ollich Plantejar-nos el perquk es va abandonar un lloc que en un moment donat funcionava plenament és una qüestió complexa i que pertany gairebé sempre al domini arqueolbgic. Encara que els documents es- mentin destruccions i incendis, es tracta de fets pun- tuals que no donen una resposta total al procés de desertització d'un poblament determinat. En canvi, les restes materials in situ testimonien l'espai ocupat, el grau d'urbanisme i de cultura, la vitalitat que els assentaments van tenir al llarg de les seves etapes d'o- cupació. L'Esquerda, jaciment que presenta una continu'i- tat de poblament des del segle VI11 aC, és un exemple del procés d'abandonament de nuclis rurals que es produeix durant lYEdat Mitjana a Catalunya. E¡ crei- xement de les ciutats, la formació de grups artesanals i mercantils, els canvis d'estratkgia política, són -entre d'altres- tendkncies generalitzades des del segle XIII, que absorbiran els excedents demografies del camp i contribuiran a l'abandonament d'antics llocs d'habitat. L'evolucio del poblat medieval de 1'Esquerda (Roda Civitas) El jaciment de L'Esquerda es troba situat dalt d'u- na península envoltada pel riu Ter, que li proporcio- na una defensa natural i un lloc estratkgic de control territorial, tant pel cantó de la Plana de Vic com pel cantó de Les Guilleries. Les excavacions realitzades durant les darreres campanyes han confirmat una ocupació antiga del lloc, com a mínim del Bronze Figura 1. Vista akria del jaciment de L'Esquerda, envoltat pel i unes directes a partir IV aC meandre del riu Ter (foto: Xavier Baurier, 1989). 1: poblat medie- amb la costa gironina de 1'Em~orda. El Ter actua, val. 2: restes ibkriaues. 3: muralla. 4: antic molí i resclosa. 5: ~ o b l e doncs, de via d'unió entre Osona i les poblacions cos- actual de Roda. taneres colonitzades pels grecs, via que va servir tam- encaixos a la roca, a m

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments