Affordable Access

TÜRKİYE'DE BEŞERİ KALKINMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Authors
Publisher
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Publication Date

Abstract

Özet: Günümüzde kalkınma sürecinin en önemli hedeflerinden biriolarak kabul edilen beşeri kalkınma, bilgi üretimi ve beşeri sermaye ile birlikteakademik ilgi odağı haline gelmiştir. Beşeri kalkınma; insanların sağlıklı, uzunve kaliteli bir hayat sürmelerini sağlayabilmek amacıyla onlara sunulanimkanların genişletilmesi süreci olarak tanımlanabilir. UNDP tarafından sağlık,eğitim ve gelir kriterleri dikkate alınarak hesaplanan Beşeri Kalkınma ndeksi,ülkelerin beşeri kalkınma performanslarını değerlendirmede kullanılan en temelölçüt konumundadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin beşeri kalkınmaperformansını değerlendirmektir. Öncelikle, beşeri kalkınma yaklaşımı temeldinamikleriyle birlikte ele alınmaktadır. Daha sonra, Türkiye’nin beşerikalkınma performansı ve politikaları AB üyesi ülkelerle karşılaştırmalı olarakirdelenmektedir.Anahtar Kelimeler: Beşeri kalkınma, ekonomik kalkınma, beşerisermaye, beşeri yatırımlarAbstract: Today, human development, which is considered as theultimate goal of development process, together with knowledge production andhuman capital has become an academic center of attention. Human developmentcan be defined as the process of widening human choices by enabling people toenjoy long, healty and creative lives. Human Development Index which iscalculated by UNDP through health, education and income criteria is the mainmeasurement to evaluate human development performance of countries. Themain purpose of this study is to evaluate Turkey’s human developmentperformance. Firstly, the basic dynamics of human development approach iselaborated. Then, Turkey’s human development performance and policies areKeywords: Human development, economic development, humancapital, human investments

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.