Affordable Access

Matins d'hivern

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0171_107 FuUs de la evista iMustracions de Jordi Martoranno Matins d^hivern L Pere BecK ^ ^ ^ a ciiin¡i J';K|IIC!1;I cas;i on, ;iml-> TAÍ^ÜCS. wrcm vkire un tcnips -iinsí caseta LIC piibk\ iin;\ micii ¡ip;irt;idii ¿c k'S iilia-s, .SÍUUKII Ü 1;I IHntLi Jcl Kvsc, iiu i^iire lliiny deis esp;iiiiir.s que tliiminaveii el riu- teiiiii un;i tinestm que tkmava ;il janií. Unn mimosa que ha\'íein phintat pnc Jesprés de casar-nos es fjronxava rera els vidres líchnus. I, els uiatins d'hi\'em, per aquella tinestra, entrava un espectre de claror que semhlavn venir de la pelada. Per aquells die.s, solía llevar-nie encaparrat, d'uii humor estrany. Em vesria una mica d'csma, creLiava la casa plena de tred i anava a la cuina a rentar-me. Allí l'A^nes ja havia enees toe. Pero jo, inimers en denses cahories, no renia flanes de parlar: com si conliniiés encara en el món Revista de Girona / niini. 1 ( i luliol - aj^ s^t l^ ''-*'^ 107 MSSl - Eí tren Je tres i.[u;irb Je viiii. Ciil que t'at;inyis! Ara cls vidrcs tremolaven mes i s'dííi mes Jisrinta la fressa de fermlla. Un \iiilet cstriJcnr foraJava el matí. I, com un iiionsrre iiiipLilsat per mil Jimonis, ia maquina apareixia en el rcvuit, enfilava el ponr de ferro i passava peí nostre davant, escupint fjlopiules de fiim, ;irr(isseganr l'eíiihufjit cdmhdi I]UL' ncfírejava d'un color que semhiava desrenyir Je les lenehres. I, sempre, desprcs que el rren hiuia passar, qiieJiu'a surant damiint el riu una V¡IJÍ¡I e,stíarri(an(;a, Havia arribar per a mi l'liora J'anar a¡ irehall, Eim po,sava l'ahric i hesava a TAfínes en una giúv^. Perqué; encara que, en aquell momenr, ha^ués pof^ ut sentir rimpuls J'ahr;n;ar-la anilt mes passió, el mes sef^ ur és que no hauria cstat capa^ de íer-ho. Em calia continuar malhumorar i rí(,'iJ. Aquesta era, per aquella dies, la nieva posició matinal davant la vida. Una mena de protesta contra tot. Contra la boira ¡ el fred, contra el treball. I, també, contra ella, la nieva dona, que fins i t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F