Affordable Access

Els Singulars Anecdòtics: Pau Gargallo

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ELS SINGULARS ANECDOTICS ( NOVA SERIE ) P A U G A R G A L L O L primer artista que vaig conéixer a Bar- celona va ésser Pan Gargallo. En la primavera de I'any 1899 jo era un adolescent q u e tot just acabava d'ar- ribar del meu poble, i vivia en una botiga d'una casa de la ciutat veila, entretenint-me arranjant unes caixes de lletres i una petita miquina d'impremta, desfavorit material portat Ilavors. Un mati, va con~paréixer alli el dibuixant Eugeni Fornells, amic meu de Reus, acom- panyat d'un altre jove, el novell escultor Pau Gargallo, que Ilavors, amb tot i ésser novell, ja havia estat distingit en un con- curs. Fornells l i havia parlat de mi i li havia despertat interes per a venir a veure'm. Van demanar-me que els llegis els meus versos, i jo em vaig complaure recitant-los tot quant tenia escrit dels primitius fruits de la meva inspiració. Recordo que Garga- 110 va voler que li donés I'original d'una poesia meva, una que molt li va agradar, molt apropiada al sentiment de la nostra edat i al gust de repoca. Ens vam estrényer les mans i ens vam abracar, van marxar aquells dos companys i ja no ens vam veu- re més amb el meu no11 amic fins al cap d'algunes anyades. L'escultor va estar llarg temps a París; quan fou tornat a la nostra terra, jo sentia propagar el seu nom, admirava alguna d e les seves obres, i sempre tenia present en la memoria aquell mati que el tal individu m'havia comparegut acompanyat de For- nells, i que m'havia volgut I'original d'a- quella poesia. Un vespre de l'any 1907, anant Gargallo amb Xavier Viura, vam trabar-nos en la placa de I'universitat. Si Viura no ens ha- gués deccobert fent la presentaeió, no ens hauriem reconegut. Pero bon punt fórem nomenats per I'autor d e Preludi, oh quins clams i quines abracades! Tots tres anivem cap a la Rambla, i, en lloc de passdr pel carrer d e Pelai, com hauria estat costum, vam endinzar-nos pel de Tallers, avall, avall, conversant

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F