Affordable Access

Cara i creu

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_10 CARA I CREU tonUs ~ gener 2002 AIGUA CLARA la Cara la Creu lucía^sexó SUMDANCE 2 0 0 2 ' mmersos com estem en el fenomen de la glo- balització oblidem moltes vegades perits detalls que a la llarga transformen b nostra vida. En - una societat de lliure mercat com la que vivim no ens adonem que acabem vestint de manera similar, per no dir igual, diferenciada per les marques de les empreses que anem lluint en cl nostre cos, fent-los propaganda gra- tuïta després d'haver pagat el producte. És allò que popularment en diem cornut i pagar el beure. Això no ens passa només a m b la roba, també succeeix en d'altres costums i hàbits que es t ransmuten: begudes, menjars, mobiliari, cotxes... i a m b ei cinema. Per més sales de cine que hi hagi, les pel·lícules són les mateixes en un 8 5 % pel cap baix, és a dir, ens veiem obli- gats a veure les pel·lícules que les dis tr ibuïdo- res volen i si desitges gaudir de fdms diferents cal traslladar-te a Barcelona on hi ha unes po- ques sales on els projecten {sort que vivim a prop de Barcelona!). A Argentona, però, estem més de sort que a d'altres indrets, inclòs Mataró, on gràcies a la programació de cinema que ens ofereix el Cen- tre Parroquial fruïm de les pe l l í c ides més comercials i les de l 'anomenat cinema alterna- tiu. Tota una joia cinèfila que tenim al poble fruit de la tasca cultural que porta a terme el Centre . Esperem poder continuar gaudint durant molts anys d'a- questa activitat i valorem molt positivament l'esforç í la feina de tormigueta que es fa. De mica en mica, segur que noves generacions de cinèfils sorgiran gràcies a les sessions cinema- togràfiques del Centre. a promesa de revisar el Catà- leg del Patr imoni Arquitectò- nic d 'Argen tona del 1987 , després de més d ' un any, en- cara no ha començat a agafar cos. El 14 de gener del 2001 el Centre d'Estuíiis Argento- nins Jaume CL·vell \2 organitzar una taula rodona sota el títol de Present i el futur del patrim

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F