Affordable Access

Balanced Scorecard - En kretsloppsprocess

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Single-Loop Learning
  • Balance Scorecard
  • Double-Loop Learning
  • Kontrollsystem Och Strategiskt Ledningsverktyg
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för varför det är problematiskt att nyttja det balanserade styrkortet som ett strategiskt ledningsverktyg. Förhoppningen är att utveckla en modell som delar in i BSC-arbetet i fyra olika faser. Hypoteser som belyser de största problemområdena i respektive fas kommer även att formuleras. Vi har utgått från en induktiv ansats. Uppsatsen har en explorativ karaktär då vi vill försöka bringa klarhet och förklara problematiken med styrkortsarbete. Vi har gjort fem kvalitativa intervjuer med fallorganisationer och konsulterat en expert på området för att stärka validiteten i uppsatsen.Vi har genom att kombinera befintliga teorier skapat en egen modell bestående av fyra faser för att lättare beskriva. BSC-processen. Kaplan & Nortons teori om det balanserade styrkortet används som utgångspunkt och kompletteras sedan med lämpliga teorier i takt med att vår modell utvecklas i uppsatsen.Vårt empiriska underlag bygger på fem semistrukturerade intervjuer med fallorganisationer samt en konsult som kan anses vara expert på området.Vi har utvecklat en modell som delar in BSC-arbetet i fyra olika faser. Vi har även ställt upp fem hypoteser som identifierar de största problemområdena med BSC-arbetet i respektive fas. Hypoteserna tror vi kan ligga till grund för att underlätta organisationernas arbete med det balanserade styrkortet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments