Affordable Access

STRUČNI SEMINAR O BRZIM METODAMA MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA VODA

Authors
Publisher
Hrvatsko ihtiološko društvo
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

61_2_5 Izvje{taj sa seminara STRU^NI SEMINAR O BRZIM METODAMA MIKROBIOLO[KOG ISPITIVANJA VODA U Opatiji je 19. i 20. svibnja 2003. odr‘an stru~ni seminar o brzim metodama mikrobiolo{kog ispitivanja voda tvrtke IDEXX iz SAD–a i njihova zastupnika u Hrvatskoj Vendicija d. o. o. iz Samobora. Prikazane su metode za kvalitativno i kvantitativno utvr|ivanje: • Colilert — 24–satni test za ukupne koliforme i E. coli • Colilert–18 — 18–satna verzija Colilert testa • Colisure — 24–48–satni test ukupnih koliforma i E. coli • Enterolert — 24–satni test enterokoka • SimPlate — 48–satni test heterotrofa • EZ DPD — DPD dispenzor za testiranje slobodnog i vezanog klora u vodi. Metode se temelje na reakciji specifi~nog enzima i hranjivog indikatora, primjerice, za ukupne koliforme: ß–glukozidaze i ß–D–galaktopyranozida na koji je vezan o–nitrophenol. Djelovanjem enzima koliforma (ß–glukozidaze) prekida se veza ß–D–gaktopyranozida i o–nitrophenola, te nastaje ‘uto oboje- nje. Sli~na se reakcija doga|a sa specifi~nim enzimom pojedinih testiranih bakterija i hranjivog indikatora. Prigodom kvantitativnog odre|ivanja pojedinog organizma u vodi ulije se 100 ml uzorka vode s reagensom u posebnu pliticu (Quanti–Tray) s udublje- njima. Nakon inkubacije broje se udubljenja s pozitivnom reakcijom, a to~an se broj o~ita iz posebnih tablica (MPN tablice). Postoje plitice koje omogu}uju brojenje do 200 bakterija (51 udubljenje) i plitice (97 udubljenja) do 2.419 bakterija u 100 ml uzorka. U istoj je plitici mogu}e ustanoviti ukupan broj koliforma i E. coli. Najprije se o~ita broj ‘utih udubljenja, a zatim se pod UV svjetlom o~ita broj udubljenja koja fluoresciraju (E. coli). Za navedene testove nije potrebna komplicirana poduka. Identifikacija je specifi~na (eliminirana je interferencija nespecifi~nih bak- terija) Izbjegava se subjektivna interpretacija prisutna kod tradicionalnih testova. Omogu}uje se detektiranje jedne pojedine tra‘ene bakterije. Metoda je potvr|ena kao alternativna metoda u ve}ini

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments