Affordable Access

Hudba jako zkušenost, hudba jako útvar

Authors
Publisher
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet hudební historie
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ml Literature Of Music

Abstract

zlom 49Ð158 Hudba jako zku‰enost, hudba jako útvar* Jan Frei Otázku, kterou před deseti lety položila Poznámka k Schönbergovu pojmu umělec- kého díla,1 chce tato úvaha uchopit takříkajíc na opačném konci: tematizovat ni- koli zkušenost jako zdroj komponujícího myšlení, nýbrž vztah hudebního útvaru ke zkušenosti slyšícího.2 Nejde zajisté o problém nový; jeho tradice sahá přinejmenším k úvahám o melodii a jejím uplývání v čase, které čteme v jedenácté knize Augustinových Vy- znání. Dvě okolnosti mu však, jak se domnívám, propůjčují zvláštní aktualitu. Pro- blém hudební zkušenosti za prvé získává na významu jako jedno z četných témat, jejichž role v muzikologické rozpravě roste v nepřímé úměrnosti k tomu, jak v ní mizí paradigmatická funkce díla a jeho analýzy.3 Za druhé se pak klade o to nalé- havěji, oč menší pozornost je mu v této rozpravě věnována. Hudební věda (přinejmenším kontinentální), jejímž východiskem byly více než co jiného analýzy Beethovenových skladeb,4 tedy děl takřka dokonale ztěles- ňujících ideu opus perfectum et absolutum, a jejíž zatím poslední klasik věnoval nemálo ze svého mimořádného intelektuálního potenciálu obhajobě díla jako pri- vilegovaného předmětu hudební historie i estetiky, přirozeně problém hudební zkušenosti traktovala ne snad vysloveně na okraji otázek hudebního útvaru, roz- hodně však v závislosti na nich. Také ve filosofii hudby platí chápání hudby jako útvaru zhusta za samozřej- mé, a to i tam, kde podezření z „naivního realismu“ nemá ani to nejmenší opod- statnění. Nápadně je to vidět na textech dvou Husserlových žáků, v jejichž díle – ještě zdaleka ne plně vytěženém – našel vzorové ztělesnění fenomenologický pří- stup k hudbě: Roman Ingarden, na jehož výkladu interpretace a recepce hudby mohl Hans Robert Jauss rozvinout svou estetiku recepce, svá celoživotní zkoumá- ní o hudbě definitivně publikoval pod titulem „Hudební dílo a problém jeho iden- tity“.5 Fragmenty k fenomenologii hudby Alfreda Schutze jsou téměř celé věnová- ny konstituci hud

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments