Affordable Access

Dva priloga Mladena Andreisa povijesnoj antroponimiji i demografiji srednjodalmatinskih otoka Velog Drvenika i Ploče i mjesta Vinišća

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz Knjige

Abstract

Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. drus. znan. Hrva!. akad. znan. umje!., 20(2003), sIr. 323-374 nika svakovrsnih disciplina, svecenika i redovnika, ali i Ijudi 5 druge strane zakona, pa sve do prijelaza tisuCljeca koje u hrvatsko-talijanske odnose unosi ozrage suvremenih stremljenja i navi- ka nepoznatih proSlim vjekovima (turizam, sport), hrvatska nazoenost u gradovima apeninske fume od Trsta do Palerma pridonosila je - nemilim vremenima usprkos - zbliZavanju, povezi- vanju i razumijevanju dvaju naroda koje dijeli i spaja jedno isto more. U nizu talijanskih sredista u kojima je stoljeCima djelovala zapazena i prinosima prepoznatljiva hrvatska zajednica, Vjeeni Grad zauzima posebno istaknuto mjesto. Autor knjige 0 kojoj je prethodno bila rijec, hrvatski penitencijar u bazilici sv. Petra fra Ljudevit Anton MaraCic, svjestan je (i to viSe puta i sam nagiaSa- va) da je u jednoj knjizi uistinu nemoguee kazati sve 0 problematici prebogatoj gradivom. IstraZivanje vjekovnih hrvatskih tragova u Riinu iziskivalo bi godine predanog rada niza znan- stvenika raznorodnih podruCja istraZivaCke usmjerenosti (povjesniCara, povjesniCara knjiZevnosti te umjetnosti, glazbe i kazalista). Naravno, niti oni, cal< i nakon desetljeea sustavnog rada, ne bi mogli Citateljstvu predoCiti potpuno zavdenu monografiju. Razlog je jednostavan - hrvatsko prisuCe u Rimu stoljeCima je bilo ispunjeno Zivotom i djelovanjem brojnih pojedinaca (ali i hr- vatske zajednice kao jedinstvene i prepoznatljive skupine), a navedena je problematika istraZivaCko pitanje koje Ce uvijek iznova privlaCiti i poticati pokoljenja novih hrvatskih (i drugih) istraZivaea. Fra LjudevitAnton MaraCiC zasigurno je jedan od njih. Opsegom nevelika, grafiCki ilikovno ukusno opremljena monografija, uistinu progovara 0 "malom eudu hrvatskom". Hrvati u Rimu, svjet- ski poznati i priznati, ali i oni zatajeni u znanstvenim radovima i neopravdano prepuSteni zabo. ravu, ovdje su - barem na pokojoj stranici - pronaSli svoje zaslu!eno mjesto. MaraCieeva knjig

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F