Affordable Access

Felanitx, núm. 2817

Publisher
Bartomeu A. Pou Jaume
Source
Legacy

Abstract

CENTRE CULTURAL Ajuntament de Felanitx CLASSES DE CATALÀ cultural Dimarts dia 3 de novembre a les 9 del vespre, començaran les CLASSES DE CATALA a Felanitx, Portocolom, Cas Concos S'Horta. A Portocolom a la Casa del Mar. A Cas Concos, al Centre Civic. A Felanitx a la Casa do Cultura. A S'Horta a la Llar de la Tercera Edat. Les inscripcions es formularan el primer dia de clase. Assoc . Premsa Forana C/. PrinCerin, 24 Any LIX 07240 SANT JOAN Núm. 2817 445064)(NV Medalla «Ciutat de Felanitx NIT rOi d'interessos locals Dissabte 24 d'octubre de 1992 Preu: 85 Ptes. Director: Bartomeu A. Pou Jaume Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160 Dipòsit Legal, P.M. 351-1959 Imprès a l'Editorial «Ramon Llullo - FELANITX L'OCII es felicita per les noves competències sobre Transports La fira del Prebebord La C.A.I.B. acaba d'assumir, se- gons recent publicació al Bolleti Ofi- cial de l'Estat, competencies fins ara estatals en matéria de trans- ports per carretera i per cable, se- gons ja . estava previst a la Llei d'Ordenació dels Transports Terres- tres de l'any 1987. S'han traspassat a l'Administració Autonòmica la totalitat dels medis personals, pressupostaris i patrimo- nials destinats a la gestió d'aquests transports. La Llei ordena la supres- sió de tots els òrgans perifèrics de l'Administració central de gestió es- pecifica del transport terrestre, ex- cepte d'aquells radicats a territoris limitrofs amb Estats estrangers, que sien necessaris per a les funcions relatives al transport internacional. L'Obra Cultural Balear, tot con- gratulant-se de les noves competen- cies reconegudes a les nostres ins- •4itucions mes pròximes, en dema- na «el seu ple exercici, en benefici dels interessos generals del poble de les Illes Balears» i al Govern Cen- tral Lambe ii demana «un ús generes de la facultat constitucional, empra- da en aquest cas, de transferir o de- legar en favor de les Comunitats Autònomes, mes facultats encara corresponents a l'Admi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F