Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» та «Ділова іноземна мова перша (додаткова) (німецька мова) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 (0504) - «Туризм»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Деловая иностранная речь

Abstract

Ðîáî÷à ïðîãðàìà Òóðèçì МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В.С. Шелухіна, С.М. Потапенко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА», «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА ПЕРША(ДОДАТКОВА)» (НІМЕЦЬКА МОВА) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 (0504)“Туризм”). Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» та «Ділова іноземна мова перша (додаткова) (німецька мова) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 (0504) - «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: В.С. Шелухіна, С.М. Потапенко; – Х.: ХНАМГ, 2009. – с. 42 Укладачі: В.С. Шелухіна, С.М. Потапенко Рецензент: зав. кафедри туризму і готельного господарства професор, доктор економічних наук Писаревський Ілля Матвійович Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов, протокол № 1 від 28.08.2008 3 ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1 Мета, предмет та місце дисципліни……………………………...……..5 1.1.1 Мета та завдання вивчення дисципліни..……………………...…5 1.1.2 Предмет вивчення дисципліни………………………………........8 1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця ………………………………………………………………...…8 1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни.………………………….....8 1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги………………………………….......14 1.4 Рекомендована основна навчальна література.……………………...15 1.5 Анотація програми навчальної дисципліни...………………………..16 2. РОБО

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F