Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» та «Ділова іноземна мова перша (додаткова) (німецька мова) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 (0504) - «Туризм»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Деловая иностранная речь

Abstract

Ðîáî÷à ïðîãðàìà Òóðèçì МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В.С. Шелухіна, С.М. Потапенко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА», «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА ПЕРША(ДОДАТКОВА)» (НІМЕЦЬКА МОВА) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 (0504)“Туризм”). Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» та «Ділова іноземна мова перша (додаткова) (німецька мова) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 (0504) - «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: В.С. Шелухіна, С.М. Потапенко; – Х.: ХНАМГ, 2009. – с. 42 Укладачі: В.С. Шелухіна, С.М. Потапенко Рецензент: зав. кафедри туризму і готельного господарства професор, доктор економічних наук Писаревський Ілля Матвійович Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов, протокол № 1 від 28.08.2008 3 ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1 Мета, предмет та місце дисципліни……………………………...……..5 1.1.1 Мета та завдання вивчення дисципліни..……………………...…5 1.1.2 Предмет вивчення дисципліни………………………………........8 1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця ………………………………………………………………...…8 1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни.………………………….....8 1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги………………………………….......14 1.4 Рекомендована основна навчальна література.……………………...15 1.5 Анотація програми навчальної дисципліни...………………………..16 2. РОБО

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.