Affordable Access

The effect of harmful entomofauna on plant health in the urban horticulture of Zagreb

Authors
Publisher
Forest Research Institute, Jastrebarsko
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

18_matosevic.vp Pregledni ~lanak Prispjelo - Received: 26.01.2006. Review Prihva}eno - Accepted: 27.11.2006. UDK: 630* Dinka Mato{evi}1, Milan Pernek1, Miljenko @upani}1 UTJECAJ [TETNE ENTOMOFAUNE NA ZDRAVSTVENO STANJE URBANOG ZELENILA ZAGREBA THE EFFECT OF HARMFUL ENTOMOFAUNA ON PLANT HEALTH IN THE URBAN HORTICULTURE OF ZAGREB SA@ETAK Tijekom 2001. i 2002. godine sakupljana je {tetna entomofauna na urbanom zelenilu grada Zagreba (drvoredi, parkovi, park {ume). Sakupljeno je i determi- nirano 96 vrsta kukaca i grinja. [tetna entomofauna sakupljena je na predstavni- cima 30 rodova drvenastih biljnih vrsta. [tete koje su ~inili prona|eni i determi- nirani {tetnici bile su vi{estruke: defolijacija, sisanje sokova, fiziolo{ko slabljenje stabala, bu{enje hodnika pod korom i u drvu, naru{avanje estetskog izgleda bil- jke, utjecaj na pravilni rast biljke i molestantnost. Klju~ne rije~i: {tetna entomofauna, drvenaste biljne vrste, zdravstveno sta- nje, urbano zelenilo, Zagreb UVOD INTRODUCTION Urbano zelenilo, posebno drvoredi, parkovi, park {ume i fragmenti {uma na podru~ju grada Zagreba imaju niz nezamjenjivih vrijednosti koje je te{ko vredno- vati po va`nosti jer svaka od tih karakteristika pridonosi pobolj{anju ~ovjekova `ivota u gradu. Na urbano zelenilo utje~e niz {tetnih bioti~kih i abioti~kih ~imbenika. [tetna entomofauna je jedan od bitnih {tetnih bioti~kih ~imbenika koji naru{ava vitalitet i estetski izgled stabala. Napadi kukaca mogu, zajedno s ostalim {tetnim bioti~kim i abioti~kim ~imbenicima urbane sredine, dovesti do slabljenja i ugibanja stabala. 141 D. Mato{evi}, M. Pernek, M. @upani}. 2006. Utjecaj {tetene entomofaune na zdravstveno stanje… Rad. – [umar. inst. Jastrebar. 41 (1–2): 141–146 1 [umarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko MATERIJALI I METODE MATERIALS AND METHODS [tetna entomofauna sakupljena je na predstavnicima 30 rodova drvenastih bilj- nih vrsta. Kukci su sakupljani u razli~itim razvojnim stadijima – sta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F