Affordable Access

El Museu Etnològic de Barcelona

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EI Museu Etnol6gic de Barcelona protagonista en recuperar i a I'estudi d'uns certs aspectes reorganitzar part dels fons de del comportament dels pobles Carmen Huera Cabeza Directora del Museu Etnolhgic Barcelona 1. Antecedents El Museu Etnolbgic de Bar- celona fou creat per I'Ajunta- ment de la ciutat I'any 1948, per iniciativa del ponent de Cultura, el senyor Tomas Car- reras i Artau. El Dr. Carreras i Artau, ca- tedratic dli?tica de la Univer- sitat de Barcelona des de 1912, és una figura de cabdal impor- tancia pel que fa als estudis et- nolbgics a Catalunya. Des de la seva catedra, el Dr . Carreras fou fundador, I'any 1915, juntament amb el seu deixeble i col.laborador Josep Maria Batista i Roca, de I'Arxiu dlEtnografia i Folklore de Ca- talunya (AEFC), institució que arribaria a ser la mes presti- giosa i fructífera de les dedi- cades als estudis etnografics al nostre país i que aplegaria a m e s d e t r e s - c e n t s col4aboradors entre el 1915 i el 1922. Per diverses causes, I'activi- tat de I'Arxiu va perdre efec- tivitat cap al 1922, perb va te- n i r u n con t i nuador de les tasques encetades en I'Associa- ció Catalana dlAntropologia, Etnologia i Prehistbria, en qui? el Dr. Carreras presidia la Sec- ció dlEtnologia, acompanyat per figures tan prestigioses, com p e r exemp le Te les fo ro de Aranzadi a la dlAntropologia (física) i Bosch i Gimpera a la de Prehistbria. L'AssociaciÓ t indr ia també una vida efímera, ja que les se- ves activitats s'aturarien I'any 1927, a causa, en bona part, del cop que va representar la dic- tadura del general Primo de Ri- bera per a la llibertat d'acció i d'expressió de les institucions catalanes. Aixb no obstant, el Dr. Car- reras, des de la seva catedra, i en la mesura que li permetia la col~laboració dels seus alum- nes, va continuar les tasques que s'havia proposat en fundar I'AEFC i va organitzar i siste- matitzar els materials recollits a I'etapa de p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments