Affordable Access

Download Read

Entre el record i la semblança de Josep Homs

Authors
Publisher
Lauro: revista del Museu de Granollers

Abstract

Entre el record i la semblanca de Josep ~o'ms: Espai Obert una proposta Albert Camps i Gir6 Joan Garriga i Andreu Lluir Tint6 i Espelt Josep Homs i Corominas moria el 6 Com a professor a 1'Escola Munici- de marc d'aquest any. Una des- pal de Treball de Granollers des de aparició inesperada, sobtada, a la 1974, impartí la docPncia en la bran- qual, juntament amb el sentiment ca administrativa de formació pro- de dolor per la pPrdua de l'extra- fessional i, més tard, en la de llen- pl) .- ordiniria persona i del magnífic gua castellana, formació humanís- E a professional, s'hi acompanya el tica i Ptica. Estigué vinculat molt 4 m plany per la seva prematura des- intensament a la vida del centre, aparició, als42 anys, havent deixat del qual fou cap d'estudis entre els III un bagatge humi i professional anys 1980 i 1984, període en quP notablement positiu. Aquesta cir- s'engegaren una sPrie d'iniciatives cumsthncia impedí que, una vega- pedagbgiques importants, algunes da entrat en la plenitud i la madu- de les quals han deixat petjada a resa personals, fes aportacions en- I'EMT. Participh activament, jun- cara més valuoses en el camp de la tament amb altres professors de geografia i de la histbria. l'hrea d'humanística, amb la idea d'acostar al seu alumnat el coneixe- Josep Homs "( ... ) era de silencis ment -i per tant l'estima- del presents. De frases curtes pensa- medi natural i social de Granollers des i dites a l'encetar treballs o i del VallPs Oriental. despres d'escoltar els altres. Per- sona de temps comprimit entre les Com a estudiós, els seus esforqos feines professionals i familiars que es van dirigir al camp de la demo- mai bandejava, era en canvi de grafia, a I'estructura del territori moviment reposat i d e formes metropolita i el paper que hi tenia tranquil.les. Amb mPtode de treball una capital de comarca com Gra- i desig de resums i conclusions. nollers, a l'estudi de la conurbació Tolerant i d'ironia fina. Mai sag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments