Affordable Access

Download Read

Entre el record i la semblança de Josep Homs

Authors
Publisher
Lauro: revista del Museu de Granollers

Abstract

Entre el record i la semblanca de Josep ~o'ms: Espai Obert una proposta Albert Camps i Gir6 Joan Garriga i Andreu Lluir Tint6 i Espelt Josep Homs i Corominas moria el 6 Com a professor a 1'Escola Munici- de marc d'aquest any. Una des- pal de Treball de Granollers des de aparició inesperada, sobtada, a la 1974, impartí la docPncia en la bran- qual, juntament amb el sentiment ca administrativa de formació pro- de dolor per la pPrdua de l'extra- fessional i, més tard, en la de llen- pl) .- ordiniria persona i del magnífic gua castellana, formació humanís- E a professional, s'hi acompanya el tica i Ptica. Estigué vinculat molt 4 m plany per la seva prematura des- intensament a la vida del centre, aparició, als42 anys, havent deixat del qual fou cap d'estudis entre els III un bagatge humi i professional anys 1980 i 1984, període en quP notablement positiu. Aquesta cir- s'engegaren una sPrie d'iniciatives cumsthncia impedí que, una vega- pedagbgiques importants, algunes da entrat en la plenitud i la madu- de les quals han deixat petjada a resa personals, fes aportacions en- I'EMT. Participh activament, jun- cara més valuoses en el camp de la tament amb altres professors de geografia i de la histbria. l'hrea d'humanística, amb la idea d'acostar al seu alumnat el coneixe- Josep Homs "( ... ) era de silencis ment -i per tant l'estima- del presents. De frases curtes pensa- medi natural i social de Granollers des i dites a l'encetar treballs o i del VallPs Oriental. despres d'escoltar els altres. Per- sona de temps comprimit entre les Com a estudiós, els seus esforqos feines professionals i familiars que es van dirigir al camp de la demo- mai bandejava, era en canvi de grafia, a I'estructura del territori moviment reposat i d e formes metropolita i el paper que hi tenia tranquil.les. Amb mPtode de treball una capital de comarca com Gra- i desig de resums i conclusions. nollers, a l'estudi de la conurbació Tolerant i d'ironia fina. Mai sag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments

More articles like this

La digue du lac de Homs

on Syria Jan 01, 1923

La digue du lac de Homs

on Syria Jan 01, 1923
More articles like this..