Affordable Access

Transport og byplan. Beskrivelse av et forskningsprogram ved Aalborg Universitet

Authors
Publisher
Department of Development and Planning, Aalborg University
Publication Date

Abstract

Transport og byplan Beskrivelse av et forskningsprogram ved Aalborg Universitet. Av professor Petter Næss, Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Revidert 9. februar 1999 Innledning 2 Avstander, tilgjengelighet og behov 4 Kunnskapsstatus om en del byplanfaktorers betydning for transportomfang, reisemiddelfordeling og energibruk 6 Tetthet 6 Lokalisering av boliger 7 Lokalisering av arbeidsplasser 8 Geometrisk form 9 Regionalt utbyggingsmønster 9 Kollektivtilbud, vegsystem og parkeringsmuligheter 10 Trafikantenes ressurser, verdier og preferanser 11 Livsstilbegrepet 13 Prioritering av problemstillinger for forskning innenfor programmet Transport og byplan 17 Metodologiske overveielser 18 Datakilder 19 Undersøkelsesområder 23 Studie av bosettingsmønster på regionalt nivå 23 Studie av byplanfaktorer innenfor den enkelte by 24 Studie av livsstilsdomener og transport 25 Bemanning og framdrift 25 Følgegruppe 28 Samarbeid med andre forskningsprosjekter 28 Litteraturreferanser 29 Transport og byplan Beskrivelse av et forskningsprogram ved Aalborg Universitet. Av professor Petter Næss, Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Revidert 9. februar 1999 Innledning Temaet for forskningsprogrammet ”Transport og byplan” er hvordan man gjennom fysisk planlegging kan påvirke transportens omfang og karakter, og dermed også bruken av energi til transport. Forbrenning av olje, kull og gass fører til forurensninger som skader både folks helse og naturmiljøet, og som trolig er i ferd med å bringe det globale klimaet ut av lage. Det er derfor et viktig miljøvernmål å begrense og helst redusere energibruken i samfunnet. Et høyt transportomfang medfører også en rekke andre miljøulemper, bl.a. trafikkulykker, støy og de inngrepene i tidligere ubebygde områder eller eksisterende bebyggelse som selve trafikkanleggene representerer. Med fysisk planlegging tenker vi i første rekke på planleggingen etter Lov om planlægning, spesielt utarbei

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments