Affordable Access

Nikoga ne zabrinjava trgovački deficit veći od 60 milijardi – ANTEC 2005

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

42-45strucni skupovi.vp 43polimeri 26(2005)1 S T R U ^ N I S K U P O V I Me|unarodna konferencija o brzoj izradbi tvorevina Euro-uRapid2005 Od 10. do 12. svibnja 2005. godine u Leipzigu (Njema~ka) u prostorijama Kongresno- ga centra odr`ana je me|unarodna konferencija Euro-uRapid2005 o brzoj izradbi tvorevina i njihovoj primjeni u tehnici i medicini. To je 6. konferencija o toj temi, a oku- pila je autore iz 25 zemalja (65 % iz Europe, 17 % iz Azije, 13 % iz SAD-a i 5 % iz osta- lih regija). Ove je godine prvi put i Hrvatska imala svoje predstavnike na konferenciji. D. Godec, M. [ercer i B. Bujani} (svi djelatnici Katedre za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu) sudjelovali su na konferenciji s radom pod nazivom Traditional versus Rapid Tooling for Injection Moulding. Tematske cjeli- ne koje su u 50 radova obuhva}ene na konferenciji, bile su: brza izravna proizvodnja tvorevina, brza proizvodnja prototipova, brza proizvodnja alata, brza izradba metal- nih i plasti~nih tvorevina, 3D tiskanje, prividnost i simulacijski ra~unalni programi itd. Primjena prototipova i prototipnih alata prikazana je uglavnom za sva tehni~ka po- dru~ja, a posebice su bila zanimljiva izlaganja stru~njaka s podru~ja medicine koji vrlo uspje{no rabe prototipove u kirur{ke svrhe. Sredi{nje predavanje odr`ao je Branko [arh, dugogodi{nji zaposlenik tvrtke Boeing. U svojem predavanju dao je prikaz po- dru~ja primjene prototipova u avioindustriji. Konferencija je specifi~na po tome {to 85 % sudionika dolazi iz industrije, a samo 15 % iz obrazovnih i znanstvenih ustanova. U sklopu konferencije sudionici su mogli posjetiti i proizvodne pogone tvrtke Porsche. Damir GODEC Prividna stvarnost U proteklih 29 godina jo{ se nije dogodilo da se tri puta za redom sudjelovalo u radu ANTEC-a. Vjerojatno se i ne}e ponoviti. Te{ko je izvje{tavati o ne~emu potpuno novom ako to nije, primjerice, izo- stanak to~enja kave tijekom odmora ili pozdravn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments