Affordable Access

Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare?

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Agronomy

Abstract

Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare? Lena Haby, Område Jordbruk – odlingssystem, teknik och produktkvalitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 2009 Den traktorstorlek som är lagom för den ge- nomsnittlige sockerbetsodlaren (ca 175 hk) är för liten för att passa till on-landplöjning. Generellt krävs det nämligen minst 6 skär för att on-landplogen inte ska dra snett. Detta fann lantbrukarna i Nya Team 20/20 efter en kunskapsinventering. Deltagarna i Nya Team 20/20 ville undersöka om on-landplöjning var en förutsättning för att nå gruppens mål, att uppnå en perfekt såbädd och etablering av sockerbetor med en tung bearbetning och en såbäddsharvning. Team 20/20-lantbrukarnas inställ- ning till on-landplöjning Vid en träff med hela Team 20/20, där även representanter från on-landplogtill- verkarna Kverneland, Lemken och Kuhn (genom MI-gruppen) deltog, samman- ställdes erfarenheter kring on-landplöj- ning. Kunskap hade inhämtats både ge- nom en litteraturgenomgång och genom att Team 20/20-lantbrukarna intervjuat andra lantbrukare på åtta gårdar med er- farenhet av on-land plöjning. De sju Team 20/20-lantbrukarna fick ett halvt år efter hearingen beskriva sin inställning till on-landplöjning utifrån den egna gårdens förutsättningar. De fick välja mellan fyra alternativ. Svaren redovisas i rutan nedan. LTJ-fakultetens faktablad Fakta från Partnerskap Alnarp 2009:17 ALNARP Lantbrukarna fick också frågan vad som skulle göra att de blev mer positiva till on-landplöjning. Fyra av lantbrukarna svarade att de skulle vara mer positiva om deras gård hade större areal. ”Om det kom en teknik som gjorde att det var lättare att köra on-land och få ett bra resultat, så skulle det vara intressant redan innan det var dags för plogbyte”, svarade en odlare. Fyra av lantbrukarna hade vid hearingen kommit till insikt om att det inte är så lätt att lyckas med on-landplöjning. Till stor del påverkades de av de on-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F