Affordable Access

Sobrequés, herència de civisme

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0164_087 JoRDi DALMAU I COROMINAS A l'Institut Vell del carrer de la For^a -Instituto de Segunda Enseñanza, per dir-ho amb els termes deis anys quaran- ta~ s'havia aplegat un professorat que a la Girona paMida d'aquella Uarga post- guerra representava una injecció de qua- litat per la seva entrega a l 'ensenya- ment. Ara mateix seria temerari preten- dre dir noms, per no caure en oblits. Des del punr de vista d'alumnes ens sembla- va que la dedicació plena d'aquells pro- fessors a les seves cátedres era Justifica- da, amb aquell batxillerat de set anys i un dia (el «día» era la cirereta de VExa- raen de Estado final, davant d'un tribu- nal de la Univers i ta t ) . Ens semblava -aleshores que «ceníem quinze anys, no en sabíem més«- que els professors ja te- n ien prou fcina amb nosaltres, a les seves classes. A piic a poc varem anar descobrint que els professors, els homes i dones cub t e s ! capacitats de Girona, també podien fer alguna akra aportació a la vida ciuta- dana, mes enllá del carrer de la For^a, Fet i fet, la ciutat deixava endarrera el malson de la guerra i postguerra, la gent es comen^ava a deixondir, la vida ciuta- dana intentava i/o aconseguia una certa recuperado. Els Uargs batxillerats també anaven quedant endarrera i quan troba- ves, després, un professor d'aquell en- tranyable Instituí, el to de la conversa era distes i amic i acabávem - a n t i c s alumnes i antics professors- fent-nos una bona sessió d'amahle movióla en el record, El catedrátic Santiago Sobrequés va ser un deis homes que va e n c a r n a r aquesta incorporació, aquesta obertura, de restricta aula d'ensenyament a la par- tictpació directa i compromesa en la vida ciutadana que, per motius obvis de la situació política, calia refer o crear de nou. La memoria col-lectiva de la ciutat enregistra fites ben concretes. El Cercle Artístic i Omniuní Cultural La primera participació notable de Sobrequés en les activitats cíviques giro- nines es produeix a rravés del Gercl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments