Affordable Access

Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 21, Zagreb 2001., 312 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz časopisa

Abstract

Prikazi i recenzije Povijesni prilozi, sv. 21, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., 312 str. U Pauijesnim prilozima 21 objavljeno je jedanaest znanstvenih radova i struCnih Clanaka, inter- vju, te jedanaest ocjena i prikaza struCnih knjiga, casopisa i zbornika. U Clanku Fbtrimony of St. Peter in Dalmatia (9-28)Ante Skegro rasvjetljuje problem patrimonija sv. Petra u Dalmadji. U korespondendji papa, Vigilija (537.-555.) i Grgura I. Velikog (590.-604.), spominje se papinski daImatinski patrimonij. Upravitelji papinskoga daImatinskog patrimonija (rectores)osim sto su izravni papini Cinovnid, bili su i njegovi predstavnid u saIonitanskoj odnos- no dalmatinskoj Crkvi. Unatoc Cinjenid da su bill u niZim crkvenim redovima, kao papini opuno- mocenid imaIi su izrazito velike ovlasti nad daImatinskim klerom. Iako nije moguee locirati sje- diste, autor daje moguee odgovore, doCim vrijeme nastanka i utrnuCa patrimonija autor nije na osnovi dostupnih vrela mogao utvrditi. Ne iskljufuje Cinjenicu da je papa doSao u posjed tih pod- ruga darivanjem. Rad autorica Thtjane Buklijas i Lovorke Coralie Cetiri oporuke zadarskih lijelnikll iz prve polouice 17. stoljefa (29-43) na temelju triju oporuka te kodidla i inventara zadarskih lijeCnika (doneseni u djelosti) prinos je poznavanju opCega druStvenog i profesionalnog statusa zadarskih lijeCnika u 17. stoljefu. Grada, iako nepotpuna, omogueuje da viSe saznamo 0 Cetvrtima u kojima su Zivjeli, 0 obavljanju profesionaIne djelatnosti, 0 njihovu gospodarskom poloiaju, vezama koje su odrZavaIi u domovini, te 0 rodbinskim, prijateljskim i drugim odnosima koje su zasnivaIi u svome novom prebivaIiStu. Ante Nazor u radu Poljilani u Morejskam ratu 1684.-1699. (45-70), imajuo na umu vafnost sva- koga, pa i re1ativno maIoga prostora kakav su bila fuljica (oko 250 kmZ),anaIizirao je sudjelovanje Poljicana u Morejskom ratu. Posebnu pafnju autor je posvetio utjecaju njihova sudjelovanja na ishad ratnih operacija u srednjoj DaImaciji (geostrateSka vamost Poljica,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments