Affordable Access

COL·LOQUI: EL FUTUR DE LA MEDICINA: Del desencís a l'esperança. La medicina des de l'altra banda del mirall

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EDITORIAL En aquest número presentem, amb un cert retard d'edició, dues activitats que han estat importants per a la nostra Academia: un article doctrinal i un col.loqui. El primer és el magnífic treball, que marca opinió i posicionament, sobre I'obstinació terapeutica, que fou aprovat de forma unanime pel Ple de I'Academia. L'article ja ha tingut difusió, per I'esforq del doctor Abel, un dels coautors. La seva cristal.lització va venir de la trobada, i coincidencia, per I'experiencia i les idees, d'un clínic acostumat a veure malalts tumorals, un oncoleg, el nostre president doctor Jor- di Sans, i el sediment al llarg dels anys del maxim especialis- ta en bioetica del nostre país, el doctor Francesc Abel. Aquí hi veiem la profunditat de les idees de Sans i Abel -repetim, recolzades unanimement pel Ple-, el grau de convenciment, la decisió de fer-les coneixer, i la necessitat de fixar la posi- ció de I'Academia davant d'un requeriment important de la societat. Es veritat, i és un dret que cal respectar, que les persones que volen lluitar fins a I'últim moment ho han de poder fer, tant per part del propi malalt com I'entorn responsable de la famí- lia. Pero sovint les evidencies són clares, la situació terminal, i la terapeutica, ja cense possibilitat de ser un remei, pot ser qualificada dn'aferrissada", o d"'obstinadan. I també cal respec- tar la posició de qui considera queja no vol recórrer a mitjans "extraordinaris", per no salvar una situació final de I'evolució "ordinaria" d'una malaltia. I per aixo cal sempre la informació suficient, d'acord amb els coneixements del mornent en el marc de la comprensió i la llibertat de decisió. El document dels doctors Sans i Abel és, en aquest sentit, un model d'o- rientació inestimable. Seguim amb la publicació del text d'un col.loqui. A vegades les característiques audiovisuals de la presentació dels tre- balls, o en forma de resum i esquemes, dificulta la publicació en el format habitual. Aquest col4oqui lliga en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F