Affordable Access

La Breda d'Aragay

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0231_010 10 Í35f*í *• REVISTA DH GIIÍONA • • NOM. 231 JUI.KJL - ACOST 2005 f- CRÓNICA qué la música era perme- sa entre les xenieneies per on, mentre ell tocava per ais kapos, es volatilitzaven les cendres de la seva familia sencera, Jacques StroLimsa va saber, aquell 8 de maig de 1943, que «acabava d 'arr ibar a un lloc que es deia infern». El record d'aquell pri- mer dia, va expl icar aquest home menut en el castella ant ic deis seus avantpassats sefardites, és el mes profund deis que es van gravar a foc en la seva memoria els dos anys exactes que va estar con- finat ais camps d'extermi- ni nazi, perqué va donar- li, en tan peques hores, el dol i la vida. «Espero que no moris aquí», va desit- jar-li e] cap de bloc que va reclutar-lo com a pri- mer violí de l'orquestra de Bi rkenau . Stroumsa no va dubtar a interpretar aqueiles paraules com la profecía que a pesar de tot viuria: «Mireu-me: tinc 92 anys, en vaíg pas- sar dos a Auschwitz, vaig perdre tota la familia, tots aquells a qui estimava, he hagut de callar du ran t mes de tres décades per- qué ningú no volia escol- tar-me i vaig acabar per- dent la fe en Déu, pero avui sóc aquí, a Girona, amb la nieva dona i la me va g e r m a n a pet í ta , totes dues supervívents com jo, i tinc filis, que era per a mi un manament per ressuscitar els morts, i puc parlar-vos del que va significar tot alió en nom de tots els que ¡a no teñen La Breda d'Aragay Per ser una vila noucentjsta completa, a Breda 11 hauria faltat el Mediterrani ben a prop, peraixó l'artista Josep Aragay (1889-1973), quan h¡ fantasiava, li plaía col-locar-ls ran de mar, emmirallant-se des de dait d'un brau penya-segat. Així apareix en algún deis seus gravats o en el seu quadre mes pretensiós, Vacances. del 1924, ben reconeixible el seu campanarrománic. Pero en realitat, a la falda del Mont- seny, Breda no és pas gaire lluny de Gualba, Tescenari frondós on Eugeni d'Ors va situar la historia d'un amor molt fose que havia de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F