Affordable Access

Evaluatie Wet marktordening gezondheidszorg

Publication Date

Abstract

abstractOp 1 oktober 2006 is Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in werking getreden. De Wmg draagt bij aan een verandering in het zorgstelsel waarbij meer handelingsvrijheid wordt gegeven aan zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars. De Wmg bevat regels om te komen tot een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg, beheersing van de kostenontwikkeling en de bescherming en bevordering van de positie van consumenten. Deze wetsevaluatie levert stuurinformatie, op grond waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over de nadere invulling van de Wmg in de praktijk. In het evaluatierapport beschrijven de onderzoekers hun bevindingen.text

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.