Affordable Access

De Alliis ebusitanis

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

De Alliis ebusitanis INSIIIUC16 CAIALANA I)'HIS IORIA NA FI'RAI. 143 Ilit sots el taitis , en amrmt de Toulouse, at Port Garaud , el 25. VI. 18S7 sobre llentha rottutdifolia L (H. ou BrYSSON). TREuALLs ORIGINALS: Mr. M. CHEVALIER . Note stir les terrains Neoge- ties des Vall6es du Valira . - Dr. Tsoii : R. Priureres observacions sobre el Sol-cuit del Avellaner a Catalunya. -- A. MAroNS. Altres observacions so- bre el Sul - cuit.-E. MARVIER . Notas de tin viaje a Las Hurdes .- Dr. FONt Qucii. De 411iis ebusiktnis .- Dr. A. TORRES . Buchanania relicttlata . Recti- ficacidn importante . - Dr. F. HAAS . Un insecto burlador. I no havent m6s assuniptes el Sr. President aixeca le sessi6 a les 19415. De Alliis ebusitanis pel Dr. P. FONT-QUER I Els pagesos d'Eivissa conreen una especie d'all , que ells anomenen porno, procedent de pens es,,ontanis de les costes i esculls de tranntntana i punent . Nosaltres vegerem abundant aquest all a I'escull dit «Espardell del Frare de I'Espartar». D'alli vingueren els exemplars del Jardinet bo- tanic del Museu en 1920. Des d'aquesta data han florit cada any i hart prosperat a manta at susdit Jardi. L'epoca de floraciO comenca cap a mit- jans de juliol. Pertany aquesta especie d'all a la secci6 Porrunt, i ds del grup de l'.4lliunt Antpeloprasum L.; segons els autors I'A. Ampeloprasunt seria l'origen de Ia ra4a A. Porrtun, In p"ltria de la qual no dons LiNNI`-. (Sp. pl. ed. 1, p. 295; 1753), ni sembla la dita rata Esser coneguda mds que culti- vada o subespuntania. A I'entorn de I'A. Antpeloprasunt, considerat en sentit estricte, horn hi pot agrupar tin seguit d'especies prbpies dels paisos de la Mediterrania: A. lencanthunt Koch, A. prttinosttm (Boiss.), .4. Pardoi Loscos, A. pyre- naicum Costa et Vay.. A. gaelulrun Batt. et Trab. A. tortifoliunt Batt. et Trab., etc. El d' Eivissa entra tambd en el grup i tai volta 6s el ads sear blant de tots ells a I'A. Porrunt cultivat o subespentani , distint, per6, pel bulb i pels car

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F