Affordable Access

De Alliis ebusitanis

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

De Alliis ebusitanis INSIIIUC16 CAIALANA I)'HIS IORIA NA FI'RAI. 143 Ilit sots el taitis , en amrmt de Toulouse, at Port Garaud , el 25. VI. 18S7 sobre llentha rottutdifolia L (H. ou BrYSSON). TREuALLs ORIGINALS: Mr. M. CHEVALIER . Note stir les terrains Neoge- ties des Vall6es du Valira . - Dr. Tsoii : R. Priureres observacions sobre el Sol-cuit del Avellaner a Catalunya. -- A. MAroNS. Altres observacions so- bre el Sul - cuit.-E. MARVIER . Notas de tin viaje a Las Hurdes .- Dr. FONt Qucii. De 411iis ebusiktnis .- Dr. A. TORRES . Buchanania relicttlata . Recti- ficacidn importante . - Dr. F. HAAS . Un insecto burlador. I no havent m6s assuniptes el Sr. President aixeca le sessi6 a les 19415. De Alliis ebusitanis pel Dr. P. FONT-QUER I Els pagesos d'Eivissa conreen una especie d'all , que ells anomenen porno, procedent de pens es,,ontanis de les costes i esculls de tranntntana i punent . Nosaltres vegerem abundant aquest all a I'escull dit «Espardell del Frare de I'Espartar». D'alli vingueren els exemplars del Jardinet bo- tanic del Museu en 1920. Des d'aquesta data han florit cada any i hart prosperat a manta at susdit Jardi. L'epoca de floraciO comenca cap a mit- jans de juliol. Pertany aquesta especie d'all a la secci6 Porrunt, i ds del grup de l'.4lliunt Antpeloprasum L.; segons els autors I'A. Ampeloprasunt seria l'origen de Ia ra4a A. Porrtun, In p"ltria de la qual no dons LiNNI`-. (Sp. pl. ed. 1, p. 295; 1753), ni sembla la dita rata Esser coneguda mds que culti- vada o subespuntania. A I'entorn de I'A. Antpeloprasunt, considerat en sentit estricte, horn hi pot agrupar tin seguit d'especies prbpies dels paisos de la Mediterrania: A. lencanthunt Koch, A. prttinosttm (Boiss.), .4. Pardoi Loscos, A. pyre- naicum Costa et Vay.. A. gaelulrun Batt. et Trab. A. tortifoliunt Batt. et Trab., etc. El d' Eivissa entra tambd en el grup i tai volta 6s el ads sear blant de tots ells a I'A. Porrunt cultivat o subespentani , distint, per6, pel bulb i pels car

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.