Affordable Access

Bacteriologia de les afeccions gastro-intestinals a Barcelona l'any 1934

Authors
Publisher
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessi6 científica del dia 21 de gener de 1935 Bacteriologia tinals PRESIDENCIA DEL DR. PEYR~ de les afeecions a Barcelona I'any gastro - intes- 1934 pel Dr. ANTONI VALLS CONFORTO Es un concepte molt arrelat el de que els síndromes tifoidics han d'ésser produits pel bacil d'Gberth, i raríssimes vegades entre nosaltres pels paratífics A i B, com també ho és el de que els processos gastro- intestinals d'estiu ho siguin pel colibacil. Certament s'han aixecat veus en contra d'aquests falsos conceptes. J a fa prop de tres anys, junt amb Pedro Pons demostrivem el paper patogen de ghrmens apenes tinguts com a tals. Quina és la causa de I'escassa riquesa de dades en aquest sentit dintre la bibliografia nostrada? Al nostre entendre, un de principal. La manca d'impuls en portar endavant la investigació damunt d'un 'germen. Unes voltes, la manca de temps, de personal o, el més dolorós, d'auxili e c d m i c en els mitjanai hospiralaris, que creiemés on millor pot des. envolupar d'analista la seva tasca, ja que en l'ambient prticul'ar sal tenir por que el company internista arrugui el front en complicar-li la vida, trobant una salmonela per exemple alla on el1 veu una tifoidea i res 'més que tifoidea. Creiem que si els companys analistes portessin fins a 1'últi.m el diagnbstic, com ja molts fan, les estadístiques barcelonines serien molt semblants a les més acurades estrangeres. Precisament durant el 1934, en que des del finar I'thivern els sín- dromes tifoidics i pstro-intestinals han fet una vertadera marca a Barcelona, al comentar els cassos inici'als amb els companys clínics. es feia ressortir la poca freqühncia d'hemocukius posi~tius, de les aslutina- cions negativos en farse a v q d a de la malaltia, les aglutinacionu R tasses petites en malalties greus i de segon septenari, etc. Es més, alguns companys ens havien proporcionat mostres de ghrmens isolats, als quals quan els havien fet I'estudi elemental, trobaven diferien en a1gu.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F