Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 22 december 1978

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Observation
  • Ornithology
  • Raptors
  • Lepadidae
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

NIEUWS VAi'T HF.T ZWIN : 22 december 1978. ---------------·-·--- 1. Gedurende het Kerstverlof worden er in het Zwin drie geleide wandelingen georganiseerd : op zondag 24 en 31 december en op _donderdag 28 december~. telkens om 10 u. bij de ingang van het reservaat is de afspraak. Laarzen zijn onontbeerlijk. 2. ·Op 17 december laatstleden telden we in het reservaat meer dan 5.100 eenden. Op deze manier werken we mee aan de jaarlijkse eendentellingen die door het "Inter- national Wildfowl Research Bureau -IWRB" in gans Europa georganiseerd worden. Dergelijke si~ultaantellingen, op internationale schaal doorgevoerd, geven precieze gegevens over bedreigde (dus te beschermen) soorten doch eveneens over de evulutie van dG trek en schomme- lingen per soort. Enkele aantallen : wilde eend (Anas platyrhynchos)2.900 wintertaling (Anas crecca) 780 smient (Anas penelope) 670 slobeend (Anas clypeata) 240 pijlstaart (Anas acuta) 36 bergeend (Tadorna tadorna) 460 brilduiker (Buceph~la clangula) 3 kuifeend (Aythya fuligula) 16. 3. Momenteel zitten in het reservaat één (soms twee) lepelaar(s)(Platalea leucorodia), Dit betekent een uitzonderlijk overwinteringageval voor ons land. Tot op heden was er inderdaad slechts één december- waarnemin~ bekend (op 2 december 1976, eveneens in het Zwin·). 4, Dit jaar worden er uitzonderlijk veel stootvogels waargenomen. Momenteel vertoeven in en rondom het Zwin volgende aantallen roofvogels : 4 torenvalken (Falco tinnunculus) ; 3 smellekenvalken (Falco columbarius) ; 2 buizerden (Buteo buteo) ; minstens 8 blauwe kiekendieven (Circus cyaneus) een tiental sperwers (Accipiter nisus) · Op 8 december laatstleden zagen enkele JOnge ornitholo- gen een arend. Waarschijnlijk betrof het een juveniele zeearend (Haliaeetus albicilla). . De Conservator, Guido Burggraeve.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments