Affordable Access

Download Read

El procés preindustrial de producció de calç a la comarca de les Garrigues

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya

Abstract

Inventari del Patrimoni Etnologic de Catalunya (segona fase: 1999-200 I ) El procés preindustrial de producció de calq a la comarca de les Garrigues Ramon M.Arbós Palau Joan lbarz Capdevila Isidre Piñol Cerro Introducció La comarca de les Garrigues presenta una riquesa cultural important des de di- versos punts de vista, historic, artístic, ar- quitectonic, arqueologic, paisatgístic i evi- dentment etnol6gic. En Bquest últim arnbit, I'etnol6gic, la gran aportació que té pen- dent la comarca són aquells aspectes que estan més estretament lligats amb I'explo- tació de la terra i el món rural. La recerca en curs que ara us presen- tem forma part de la realitat passada del món agrari i cultural de les terres de Po- nent, i va lligada amb les estretes relacions simbiotiques entre I'home i els recursos que li ofereix aquest medi més immediat que I'envolta. Els camperols d'aquesta zona s'havien d'enfrontar a tots i cadascun dels problemes que es feien presents dia rere dia i la resposta es trobava en el substrat cultural, la qual cosa comportava adquirir el coneixement i la saviesa de com treba- llar els recursos que la natura els posava a I'abast. Per entendre la producció de calc i les seves utilitats cal tenir presents aques- tes relacions home natura. El projecte titulat El procés preindustrial de producció de calc a la comarca de les Go- rrigues s'inclou en el marc de I'lnventari del Patrimoni Etnoldgic de Catalunya que im- pulsa el Centre de Promoció de la Cultura Popular ¡Tradicional Catalana. Per fer I'estu- di en qüestió ens hem proposat alguns ob- jectius, creiem que prou interessants, que seguidament enumerem. El primer d'ells es basa en la recuperació d'un ofici antic, de- saparegut totalment de I'activitat diaria i que només queda present en la memoria d'aquelles persones grans que hi havien treballat. El segon objectiu és el de la loca- lització de tots aquells forns de calc que encara resten en peu, almenys alguna de les seves

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F