Affordable Access

Download Read

Joiers i orfebres del Penedès i Garraf (segle XVIII)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

JOIERS I ORFEBRES DEL PENEDES 1 GARRAF (SEGLE XVIII) ASSUMPTA GOU I VERNET Aportació a I'estudi de I'argenteria a les comarques del Penedes i del Garraf. Es donen a coneixer vint-i-quatre mestres argenters que exerciren llur ofici a la seva ciutat natal -Sitges, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova- al llarg del segle XVlll i primeres decades del XIX. S'examinen les respectives proves de passantia i s'estudien les peces obrades en aquella ocasió per cada un dels mestres argenters. L 'analisi de les peces executades permet de situar-les dins el panorama coetani de I'orfebreria i joieria catalanes. A més, s'ofereix una síntesi de I'evolució de I'anell, com el joiell més repetit, i la seva classificació tipologica. Es presenten les fitxes individualitzades de cada mestre argenter. JOIERS I ORFEBRES DEL PENEDES I GARRAF (SEGLE XVIII) Al Penedes i al Garraf, com a tants altres punts de la terra catalana, anaren sorgint, al llarg dels anys, artesans dedicats a una gran diversitat d'oficis, necessaris a la societat que els envoltava. Entre ells aparegue- ren tímidament els dedicats a treballar els metalls nobles: or i plata. El nombre d'aquests artesans, anomenats genericament argenters, no era gaire elevat al que ara en diem el Gran Penedes. Pero, si més no, coneixem el nom i algunes dades de vint-i-quatre mestres argenters d'aquestes comarques que hi treballaren durant el segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. Els artesans, ja des de 1'Edat Mitjana, s'organitzaren en confraries que agrupaven gent del mateix ofici o d'oficis afins. Posteriorment, aquesta corporació es convertí en obligatoria i aglutinava, ultra les funcions merament professionals, funcions socials, economiques i reli- gioses. Cal aclarir que, a partir del segle XVIII, el mot confraria va anar essent substitu'it pel sinonim castella de gremi, en ésser aquest introdu'it i imposat per la burocracia castellana. Quan el nombre d'artesans dedicats a la mateixa feina no era sufi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments