Affordable Access

Lo poeta Francesch Bartrina

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LO POETA FRANCESCH BARTRINA En la inevitable reacció que s'imposa, y's realisari sense trigar molt temps, contra la poesía geroglifica que avuy sembla estar de moda perque es practicada per molts escrip- tors joves, hauri d'exhumarse I'obra literaria d'aquells poetes de la passada generació que arribaren a expresar en forma pulcre y ab alat ritme sos moments d'emocM poktica, y d'aytal escullits de les muses lograran doblement I'estima dels exhumadors aquelis que possehiren prou altesa de temperament y prou forqa d'expressió pera encunyar un segell d'originalitat y d'estil propi que I'estamparen en totes ses obres. Així, entre aquestos, molt al costat #En Mili y Fontanals, lo de la perfecta y clissica sobrietat poetica, hi posaran En Francesch Bartrina, lo de la ingenua y clara expressió emotiva; y si '1 primer quedara com poeta purissim y com mestre dels mestres en tota lley de disciplina literaria, lo segon ser6 comptat com un cas singular d'espiritualisació total d'un poeta que arrivi a una continua y naturalissima expressió verament poetica sense recorre a cap de les crosses que s'estiian: ni a fioralismes, ni als empalagosos par- uassianismes, ni a les sombres xinesques ab que s'admiran mutuament los ultra-incom- prensibles. Aleshores, en la inevitable restauració de la poesía catalana (poesia avuy entera- ment divorciada del poble), ja no's diri que a Reus nasqué un gran poeta anomenat Joaquim M. Bartrina, sin6 que aquest poeta tant atormentat y desigual en ses composi- cions escrites sovint pera la galería, era el germi d'En Francesch Bartrina d'Aixemús, un dels poetes rnés dignes d'aquest nom que han produhit les primeres generacions de la Renaixensa Catalana. E. MOLINÉ Y BRASÉS < . ! Amich Sr. Gambús : AIli va la meva firma per aqueix número a la bona tpemoria . . d'En Francisco Bartrina, I'inima clara, el poeta exquisit, I'amich fidel. Pcr6,abans de la firrea, déixim consignar que si tots els homenatges li són deg&, n'hi ha un de més du- rable, q ~

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments