Affordable Access

Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika uz knjigu Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1.Fonologija Ive Lukežić

Authors
Publisher
Split Literary Circle; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

S i l v a n a Vr a n i ć , Dijalektološki usmjerena i utemeljena povijest hrvatskoga jezika (209-213) »Čakavska rič« XLI (2013) • br. 1-2 • Split • siječanj-prosinac 209 Silvana Vranić Rijeka DIJALEKtOLOŠKI USMJERENA I UtEMELJENA POVIJESt HRVAtSKOGA JEZIKA uz knjigu Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1.Fonologija Ive Lukežić Iva Lukežić, hrvatska dijalektologinja i povjesničarka jezika, u svojim je radovima u prvom redu usmjerena na terenska istraživanja, na komparatističke analize hrvatskih govo- ra i na razvoj pojedinih fonoloških i morfoloških mijena hrvatskih narječja. Od svojih je dijalektoloških početaka, kada se u magistarskoj radnji zanimala grobnič- kom čakavštinom, objavila niz rasprava i knjiga i o drugim govorima, nastalih na temelju vlastita terenskoga istraživanja, primjerice knjige: Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt, jed- nu od kapitalnih čakavoloških rasprava, za koju je istražila osamdesetak dijalektoloških punktova, Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština, u kojoj je, nakon što je samostalno obradila najveći broj punktova, predstavila primorski poddijalekt čakavskoga ekavsko- ga dijalekta, Govori Klane i Studene, kojom je dokazala autohtonost tih dvaju govora na sjeverozapadnomu čakavskomu području, Govori otoka Krka (u suautorstvu s Marijom turk), u kojoj je prikazala morfologiju krčkih govora, da bi se svojom pretposljednjom knjigom Grobnički govor XX. st. (u suautorstvu sa Sanjom Zubčić) ponovno vratila grob- ničkim punktovima opisavši fonologiju i morfologiju tih govora i dala svoj izuzetno vri- jedan doprinos hrvatskoj dijalekatnoj leksikografiji. U svakoj je od tih rasprava uz analizu terenskim istraživanjem prikupljenih sinkronijskih jezičnih podataka posegnula i za tuma- čenjem povijesnoga razvoja pojedinih jezičnih mijena u idiomu o kojemu piše. Nova knjiga Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija na- stavlja spomenutu dihotomiju u pristupu i prikazu imajući ponešto drukčiji cilj: dok je u dijalektol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments