Affordable Access

PMA (Programa Mundial d'Aliments)

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

t ' I J f I PMA (Programa Mundial ONU té en el Programa Mundial d9A- El PMA s'encarrega d'un terC del total de I'ajuda alimentaria mundial. En els darrers 30 anys, aquest orga- nisme ha invertit en aquesta partida aproximadament 14.000 milions de dolars. Des del 1992, la major part de I'ajuda alimentaria destinada als refu- giats arreu del món ha provingut del PMA. . ha superat els 1.200 milions de dolars, que ha destinat a programes d'ajuda ali- mentaria d'emergencia i de desenvolu- pament, tot amb I'objectiu d'ajudar 50 milions de persones de 93 paisos; d'a- quest pressupost ha dedicat mes de 400 milions de dolars a comprar bens als propis pa'isos en vies de desenvolupa- ment (PVD). liments (PMA) I'organització encarregada d'eradicar la fam mundial, sorgeixi d'on sorgeixi, i sigui causada ja per desastres naturals ja per actituds humanes. El PMA va esdevenir operacional el 1963 i ara per ara es I'organitzacio mun- dial mes important en temes d'ajuda ali- mentaria. El seu pressupost per al 1995 Fons del 1995 Fons total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .200 mll~ons de dolars Dcspeses totals en compra de rnater~als I servels 709 n~ l l ~o l l s dc dolars, d~str~bl~~t:; de li1 ni~cj~1i~111 111ar1etn nienlar. - comprat als P\ID. 131, rn~l~ot is dc. dol;lts (0~1'!:3l - comprat als palsos 1ndi~str1nl1t7nts 115 tli~lhorls dc dolnrs (46'%1) nltrrs bt~ns. - cotl~prats als PVD ? rn~loll'; (li' dolars (10'5tt1 - conlpmts iils p,i~sos ~l~cl~~stri. i l~tral:;. 18 rn~llotl< d i s doltlrr; (90'!0) tmnsport. - comprat als PVD: 176 rn~lloll:; dc dol;~rs ( ( i : 3 ' h ) - coniprnt nis pnlsos ~~id~rstr~;il~t;;lt~; l l i 3 r~i~l~orl:; t l t , clol;i~r~ (37"'t)) Donncto total d'al~ments ......... .. .. . . ..... 2.8 m ~ l ~ o n s do tones Renef~c~ar~s R) 75 rn~l~ons de persones en projectes de desen- vol~rpnment: b) 14 m~ l~o r i s de despla~ats Interns: c) 7 n ~ ~ l ~ o n s de refuq~nts: d) 4

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F